KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2008/UH.Z-2914 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2008/UH.Z-2914 numaralı KİK Kararı

H.E. Kazan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan 2008/46629 İhale Kayıt Numaralı 2008 Yılı 2 nci 6 Ay ve 2009 Yılı Kalorifer Yakma İlaçlama ve Genel Temizlik Hizmet Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Aserha Sosyal Hizmetler Bilişim Turizm Nak. İnşaat Elekt. Elektronik Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 08.07.2008 tarih ve 2008/UH.Z-2914 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2008/UH.Z-2914)

Toplantı No: 2008/041
Gündem No: 73
Karar Tarihi: 08.07.2008
Karar No: 2008/UH.Z-2914
Şikayetçi:
 Aserha Sosyal Hizmetler Bilişim Turizm Nak. İnşaat Elekt. Elektronik Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., A.Öveçler Mahallesi 6. Cadde No:29/13 Çankaya/ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 H.E. Kazan Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mah. 06980 Kazan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.05.2008 / 15465
Başvuruya konu ihale:
 2008/46629 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 2 nci 6 Ay ve 2009 Yılı Kalorifer Yakma İlaçlama ve Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.07.2008 tarih ve 08.15.95.G017/2008-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            H.E. Kazan Devlet Hastanesi’nce 09.05.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı 2 nci 6 Ay ve 2009 Yılı Kalorifer Yakma İlaçlama ve Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aserha Sosyal Hizmetler Bilişim Turizm Nak. İnşaat Elekt. Elektronik Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’nin 13.05.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.05.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.05.2008 tarih ve 15465 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.05.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 2 (a) maddesindeki ihale konusu iş ile 7.4 üncü maddesindeki benzer iş
tanımlarının aynı işi kapsar şekilde yapıldığı, ihale konusu işin aynısının  benzer iş olarak
tanımlanmasının ihaleye katılımı engelleyeceği,

 

2) İhalenin 09.05.2008 tarihinde yapılacağı dikkate alındığında isteklilerin son teklif verme tarihinde yürürlükte olan brüt asgari ücret üzerinden tekliflerini hazırlaması gerektiği, ancak idare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; "Kalorifer yakmada çalıştırılacak olan 4 kişiye 2008 yılı 2 nci altı ayında uygulanacak brüt asgari ücretin %20 fazlası ek ücret verilecek olup teklif fiyata dahildir" şeklindeki düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu mevzuata aykırılığın ihaleye teklif verilmesi aşamasında tereddüt oluşturacağı, tekliflerin eşit çerçevede değerlendirilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı,

 

3) Sağlık hizmeti alanında hizmet veren hastanelerin kesintisiz 24 saat esasına göre hizmet verdikleri ve ilgili idarenin teknik şartnamesinin ilgili maddesinde de belirtildiği özere (Gündüz vardiyası: 12 kişi 07:30-17:00 Gece - Hafta Sonu ve diğer tatillerde: 3 kişi (08:00-16:00;16:00-24:00;24:00-08:00 saatlerinde çalışacaklardır. Ayrıca 16:00-24:00 ve 24:00-08:00 vardiyasında Kalorifer yakmada çalışan kişiler çalışacaktır) yüklenici firmanın hizmetin ifası esnasında hastanede 16:00 - 24:00 saatleri İle 24:00 - 08:00 saatleri arasında da temizlik personelinin çalıştırılmasına yer verildiği, fakat idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil masraflar içinde bu hususu engelleyerek akşam mesailerinde sadece kalorifercilerin çalıştırılmasının öngörüldüğü, bu hususun ihale dokümanının ayrılmaz bir parçası olan teknik şartname incelendiğinde ihaleye sağlıklı teklif verilmesinin bu şekilde mümkün olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            1) Başvuru sahibinin 1 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde; ihale konusu hizmetin adı, “2008 Yılı 2. 6 Ay ve 2009 Yılı Kalorifer Yakma ve İlaçlama ve Genel Temizlik Hizmeti Alımı” olarak tarif edilmiş, işin (fiziki) miktarı ve türü, “Hizmet Alımı – 15 kişi ile   2008 Yılı 2. 6 Ay ve 2009 Yılı Kalorifer Yakma ve İlaçlama ve Genel Temizlik Hizmeti Alımı,   01.07.2008 tarihinde işe başlanacak ve 31.12.2009 tarihinde sona erecektir. (Kapalı Alan : 2.631 m2 Açık Alan : 12.628 m2)” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler; “Hastane vb kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre kalorifer yakma ve ilaçlama ve genel temizlik hizmeti vermiş olmak” olarak tarif edilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler şeklinde tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise;

“İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece tespit edilen benzer iş tanımı anılan hükümler ile birlikte değerlendirildiğinde, ihaleye ancak daha önce kalorifer yakma, ilaçlama ve genel temizlik hizmetini bir arada yapan firmaların katılabileceği, bu şekilde idarece yapılan benzer iş tanımının ihalede rekabeti ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu ve bu hususa ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

           

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde, “…Kalorifer yakmada çalıştırılacak olan 4 kişiye 2008 yılı 2. altı ayında uygulanacak brüt asgari ücretin %20 fazlası ek ücret verilecek olup teklif fiyata dahildir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde 01.07.2008 tarihinde işe başlanılacağı ve işin  31.12.2009 tarihinde sona ereceği, aynı şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’da, asgari ücret değişimindeki fiyat farkı hesabıTemel asgari ücret” ile “Güncel asgari ücret” kavramları üzerine kurgulanmış olup “Temel asgari ücret; … ihale (son teklif verme) tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret” ve “Güncel asgari ücret: … hakedişin düzenlendiği tarihte, … geçerli olan brüt asgari ücret” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Bu nedenle, fiyat farkı verilmesi öngörülen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara göre fiyat farkı verilebilmesi için, tekliflerin, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, idare şikayete konu ihalede olduğu gibi bazı işçiler yönünden ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret yerine ihale tarihinden sonraki dönemde geçerli (2008 yılı 2 nci altı ayında uygulanacak) brüt asgari ücretin %20 fazlası ücret ödenmesini öngörebilir. Bu durumda kalorifer yakmada çalıştırılacak olan 4 kişi yönünden 2008 yılı için fiyat farkı ödenmesi durumu olmayacak ve teklifler yapılan bu düzenlemeye göre sadece bu 4 kişi yönünden bu rakam üzerinden verilecektir. Ancak, sözleşmenin süresinin bir kısmı ertesi yılı da kapsadığı göz önüne alındığında, 2009 yılı için belirlenecek asgari ücretin, bu işçiler yönünden 2008 yılı 2 nci altı ayında uygulanacak brüt asgari ücretin %20 fazlasının hesaplanması neticesinde bulunacak rakamın üstünde kalması halinde aradaki fark Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde fiyat farkı olarak ödemeye yansıtılmalıdır. Dolayısıyla, ihaleye katılacak isteklilerin bu durumu göz önüne alarak tekliflerini hazırlamaları gerektiğinden söz konusu düzenleme mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

            Bu nedenle başvuru sahibinin, düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve söz konusu mevzuata aykırılığın ihaleye teklif verilmesi aşamasında tereddüt oluşturacağı yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında (Toplam: 24 gün) 08-16 1 kişi, 16-24 1 kişi ve 24-08 1 kişi olmak üzere üç vardiya çalışılacaktır. 16-24 ve 24-08 vardiyasında Kalorifer yakmada çalıştırılacak kişiler çalışacaktır. 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi gereği belirlenecek ücret teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin “İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Araçlar” başlıklı IV. maddesinde, toplam çalıştırılacak işçi sayısının 15 kişi olduğu, işçilerin dağılım ve çalışma saatlerine ilişkin olarak; gündüz vardiyasında 12 kişinin   07:30-17:00 saatleri arasında, gece - hafta sonu ve diğer tatillerde ise 3 kişinin 08:00-16:00; 16:00-24:00; 24:00-08:00 saatleri arasında çalışacakları, ayrıca 16:00-24:00 ve 24:00-08:00 vardiyasında kalorifer yakmada çalışan kişilerin çalıştırılacağı belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamede yapılan bu düzenlemeye bakıldığında, çalıştırılacak toplam 15 kişiden 12’sinin gündüz vardiyasında, 3 kişinin gece, hafta sonu ve diğer tatillerde çalıştırılacağı, ayrıca kalorifer yakmada çalışan kişilerin 16:00-24:00 ve 24:00-08:00 vardiyasında çalıştırılacakları belirtilmiştir. Bu durumda gece, hafta sonu ve diğer tatillerde çalıştırılacak 3 kişiden 2’sinin kalorifer yakmada çalışan kişiler olacağı anlaşılmaktadır.  Netice olarak, çalıştırılacak kişilerin vardiyasına ilişkin teknik şartnamede yapılan düzenleme ile idari şartname düzenlemesi arasında herhangi bir çelişki bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede,

         

İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 inci maddesinde; “Şartnameye göre hizmette kullanılması gereken makinelerin 5 yaşından büyük olmaması gerekmektedir ve ekipmanların kendisine ait olduğunu gösteren faturalar yada demirbaşlar veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tesvik edilecektir. Taahüt edilerek temin edilecek ekipman için ise , noter onaylı taahhütname sunulacaktır. Geçici ithalle getirilmiş veya 10.06.1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre belgelendirmek şart ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. İdari şartnamede de aynı düzenlemenin yapıldığı ancak makine ekipman taahhütnamesinde yer alması gereken makine ve ekipman listesine yer verilmediği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin IV. maddesinin (e) bendinde, elektrik süpürgesi (vakumlu, sessiz, en az 3000 watt toz kaldırmayan sanayi tipi) ve elektrikli yer yıkama makinesi (cila aparatlı) ve sessiz elektrik süpürgesi (tozlu zeminlerde tozu havalandırmayan, sessiz çalışan temizleme cihazı) istendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıdaki düzenlemelerden anlaşıldığı üzere ihale ilanı ve idari şartnamede kullanılacak makine ekipman listesine yer verilmediği, ancak teknik şartnamede temizlik işinde kullanılacak araç gereçler arasında makine ve ekipmana ilişkin olarak 3 adet elektrik süpürgesi ve elektrikli yer yıkama makinesine yer verildiği görülmüştür. Amortismana tabi olan söz konusu malzemelerin temizlik malzemeleri listesinde yer almaması gerekirken, amortismana tabi makineler ile tabi olmayan ekipmanın birlikte aynı liste içerisinde yer verilmesinin teklif maliyetinin belirlenmesinde isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru