KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2008/UM.Z-2206 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2008/UM.Z-2206 numaralı KİK Kararı

Tokat Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 2008/18684 İhale Kayıt Numaralı Su Sayacı Alımı İşi İhalesi ihalesiyle ilgili Cem Su Armatürleri San. ve Tic. Koll. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 27.05.2008 tarih ve 2008/UM.Z-2206 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2008/UM.Z-2206)

Toplantı No: 2008/030
Gündem No: 8
Karar Tarihi: 27.05.2008
Karar No: 2008/UM.Z-2206
Şikayetçi:
 Cem Su Armatürleri San. ve Tic. Koll. Şti. (Ahmet Oktay Yıldırım ve Ortakları) Emekyemez Mahallesi Gümüş Gerdan Sokak No: 8 80020 Karaköy/İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
 Tokat Belediye Başkanlığı Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 1 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2008 / 12548
Başvuruya konu ihale:
 2008/18684 İhale Kayıt Numaralı “Su Sayacı Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.05.2008 tarih ve 07.03.39.0224/2008-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Belediye Başkanlığı’nca 07.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su Sayacı Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Cem Su Armatürleri San. ve Tic. Koll. Şti.’ (Ahmet Oktay Yıldırım ve Ortakları)’nin 07.04.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.04.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.05.2008 tarih ve 12548 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.05.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, teklif mektubunda, geçici teminat mektubunda ve 10 uncu madde taahhütnamesinde işin adının yanlış yazıldığı, ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannamede ise idarenin adının yanlış yazıldığı, ihale ilanı ekinin 6 ncı sırasında belirtilen 5 adet Q50 mm anma çaplı flanşlı su sayacı için yetkili satıcılık belgesinin ibraz edilmediği gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, söz konusu eksikliklerin bilgi eksikliği olup tamamlanabilir nitelikte olduğu,

 

2) Kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereği süresi içinde açıklama talebinde bulundukları, ancak taleplerinin süresinde olmadığı gerekçesiyle reddedildiği,  idarece ihale sürecine devam edilmesi kararı alındığı, idarece alınan kararın usulüne uygun olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

10.03.2008 tarihli ihale komisyon kararında, başvuru sahibinin sunmuş olduğu teklif mektubunda, geçici teminat mektubunda, 10 uncu madde taahhütnamesinde ve ortaklık hisse beyanında işin adının yanlış yazıldığı ve 50 mm anma çaplı flanşlı su sayacının  yetkili satıcılık belgesinin sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

 İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının; “Su Sayacı Mal Alım İşi” olduğu belirtilmiş, işin miktarı ve türü ise 2.c maddesinde; “4000 adet Q20 mm anma çaplı 190 mm boyutunda kuru tip su sayacı (çekvalfli), 400 adet Q15 mm anma çaplı 165 mm boyutunda kuru tip su sayacı (çekvalfli), 100 adet Q20 mm anma çaplı 110 mm boyutunda kuru tip su sayacı, 50 adet Q25 mm anma çaplı su sayacı, 50 adet Q40 mm anma çaplı su sayacı, 5 adet Q50 mm anma çaplı flanşlı su sayacı”  olarak belirlenmiştir.

 

            İhale ilan metninin başlığında “su sayacı satın alınacaktır”, devamında ise “Su Sayacı Mal Alım İşi” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin incelenmesi sonucunda;

 

i- Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunda işinin adının “Çeşitli Çaplarda Kuru Tip Su Sayacı Alımı” olduğu görülmüştür.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde;

 

            “Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)      Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e)Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.

 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından  veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

 

…..

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Mevzuatın yukarıda aktarılan hükmünde teklif mektubunun taşıması gereken zorunlu unsurlar belirtilmiştir. Buna göre; teklif mektubunun yazılı olması, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, teklif mektubunun üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması gerekmektedir.

            Her ne kadar başvuru sahibinin teklif mektubunda işin adı “Su Sayacı Mal Alım İşi” yerine, “Çeşitli Çaplarda Kuru Tip Su Sayacı Alımı” olarak yazılmış ise de,  teklif mektubunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde belirtilen zorunlu unsurları ihtiva ettiği görüldüğünden ve teklif mektubunda yer alan ihale kayıt numarasından şikayete konu ihaleye teklif verildiği anlaşılabileceğinden, söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin bu konudaki  iddiası yerinde bulunmuştur.

ii- Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif dosyasının incelenmesi sonucunda, geçici teminat mektubunun  Standart Form  KİK029.0/M ve idarece isteklilere verilen standart formda belirtilen “işin adı” kısmında, “Su Sayacı Mal Alım İşi” yerine “Çeşitli Çaplarda Kuru Tip Su Sayacı Alımı” yazıldığı görülmüştür. Bununla birlikte,  geçici teminat mektubunda  idarenin adının ve adresinin yer aldığı ve bulunması gereken diğer unsurlar yönünden bir aykırılık bulunmadığı göz önüne alındığında, söz konusu geçici teminat mektubunun geçerli olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

           

            iii- Başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, idari şartnamenin 7.1.d maddesinde istenilmiş olan  “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin a, b, c, d, e, g ve i bentlerinde sayılan durumlarda bulunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” de işin adının yanlış yazılmış olduğu gerekçesi bulunmaktadır.

            Teklif dosyası kapsamında sunulmuş olan söz konusu taahhütnamenin 1 inci maddesinde “Çeşitli Çaplarda Kuru Tip Su Sayacı Alımı işine istekli olarak katılıyoruz.” ifadesine yer verildiği, yani işin adının  “Su Sayacı Mal Alım İşi” yerine, “Çeşitli Çaplarda Kuru Tip Su Sayacı Alımı” olarak yazılmış olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, taahhütnamede ihale kayıt numarasının belirtilmiş olması nedeniyle taahhütnamenin şikayete konu ihaleye ilişkin sunulmuş olduğu anlaşılabileceğinden, bu eksikliğin isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek nitelikte bir eksiklik olmadığı sonucuna varılmıştır.

            iv- Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanakta ve idarece başvuru sahibinin açıklama talebine verilen cevapta ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannamede  idarenin adının yanlış yazılmış olması başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmama gerekçeleri arasında sayılmıştır.

Başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannamede idarenin adının “Tokat Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü” yerine, “Tokat İhale Komisyonu Başkanlığı” olarak yazıldığı görülmüş, ancak beyannamenin Standart Form- KİK027.3/M’ye uygun olarak doldurulduğu ve beyannamede ihale kayıt numarasının bulunduğu göz önüne alındığında, söz konusu eksikliğin ortaklık hisse beyanının farklı bir idareye hitaben düzenlendiği anlamına gelecek bir eksiklik olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            v- 10.03.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibinin açıklama talebi üzerine idarece verilen cevapta, teklif dosyası kapsamında Q50 mm anma çaplı flanşlı su sayacının yetkili satıcısı olunduğuna dair belgenin sunulmadığı ve numune olarak getirilmiş sayacın istekliye değil, Teksan firmasına ait olduğu belirtilmiştir.

            İdari şartnamenin “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma – geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik  belgeler” başlıklı 7.3.2 maddesinde;

            “a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösterir belgeler

             b) İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler

             c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesinin verilmesi.”  düzenlemesine yer verilmiştir.  

            Söz konusu düzenlemenin ihale ilanının 4.3.2 maddesinde de yer aldığı görülmüştür.

            Başvuru sahibinin teklif dosyasının incelenmesi sonucunda; ihale konusu Q50 mm anma çaplı flanşlı su sayacı için Teksan marka su sayacının teklif edildiği ve su sayacının Teksan Ölçü Aletleri Sanayi Anonim Şirketi tarafından imal edildiğini gösterir AT Tip Onay Belgesi ile Yalhılar Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait TSE 824 ISO 4064-1 Standardının sunulduğu anlaşılmış olup, söz konusu sayacın yetkili satıcısı olunduğuna dair herhangi bir belgenin teklifte yer almadığı tespit edilmiştir.

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinde;

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

idarelerce tamamlatılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yapılan tespitler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, başvuru sahibinin teklifinde Teksan marka Q50 mm anma çaplı flanşlı su sayacının yetkili satıcısı olduğuna dair bir belgenin yer almadığı, teklifteki bu eksikliğin bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği ve sonradan tamamlattırılmasının mümkün olmadığı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin söz konusu eksikliğin tamamlanabilir nitelikte bir eksiklik olduğu yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

05.05.2008 tarih ve 2008/AK.M-339.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararı kaldırılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

 

            “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibi tarafından 07.04.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, 10.04.2008 tarihinde idarece sözleşmenin imzalandığı, 14.04.2008 tarihinde ise idare tarafından ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı görülmüştür.

 

İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan 10.04.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte her ne kadar sözleşme usulüne uygun imzalanmamış ise de; kararda yer alan tespitler çerçevesinde  başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmadığından söz konusu aykırılığın ihalenin sonucunu değiştirmeyecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 adet ihale dökümanının satın alındığı 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru