KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2004/UK.Z-518 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2004/UK.Z-518 numaralı KİK Kararı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Servise Hazır Yemek Hizmeti Alımı İhalesi ihalesiyle ilgili Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 28.04.2004 tarih ve 2004/UK.Z-518 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2004/UK.Z-518)

Toplantı No: 2004/034
Gündem No: 6
Karar Tarihi: 28.04.2004
Karar No: 2004/UK.Z-518
Şikayetçi:
 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. Özce Center Hal Yolu No:3 K:6 İçerenköy/İSTANBUL
İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı-İzmiryolu Üzeri Terzioğlu Kampusü/ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2004 / 19036
Başvuruya konu ihale:
 Servise Hazır Yemek Hizmeti Alımı İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. tarafından, Yüksek Öğretim Kurulu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca 26.02.2004 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Servise Hazır Yemek Hizmeti Alımı İhalesi” ile ilgili olarak 02.03.2004 tarihinde İdareye yapılan şikayet başvurusunun, İdarenin 04.03.2004 tarih ve 550 sayılı yazısı ile reddi üzerine, 08.03.2004 tarih ve 15831 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yapılan ilk başvurudaki eksiklikler giderilerek 23.03.2004 tarih ve 19036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Başvuruya ilişkin olarak Daire Başkanlığının 01.04.2004 tarih ve 08.02.13/2 sayılı Olur’u ile esasın incelenmesine geçilmiş, inceleme konusu ihalede sözleşme imzalanarak süreç tamamlandığından Ön İnceleme Raporu düzenlenmeksizin 02.04.2004 tarih ve B.62.0.KİK.0.08.02.13/3 sayılı tutanak düzenlenmiştir. Kurumun 01.04.2004 tarih ve B.62.0.KİK.0.08.02.13/1 sayılı yazısı ile istenilmesi üzerine, İdare tarafından şikayete konu ihaleye ait ihale dosyasının gönderilmesiyle düzenlenen 20.04.2004 tarih ve 08.0022/2004-7.E sayılı Esas İnceleme Raporunda; İnceleme konusu ihalede Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.nin şikayet başvurusunu takiben düzenlenen yazı ile şikayetin reddi ve ihale konusu işin ivedi nitelikte bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanması hususunda alınan kararın şikayette bulunan firmaya tebliğinden itibaren 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen 7 günlük süre beklendikten sonra ihale üzerinde bırakılan firma ile usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olduğundan tespit edilen aykırılıkların idaresine bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı, Hususlarına yer verilmiştir.
Karar:

  20.04.2004 tarih ve 08.0022/2004-7.E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi: Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.’nin itirazen şikayet dilekçesinde özetle; 1. İhaleye istekli olarak katıldıkları, ihale komisyonunun ihale şartnamesinde belirtilen zamanda, yeterlik dosyalarını veriliş sırasına göre numara ile teslim aldığı, ihale yeterlik dosyaları açılarak 6 firmanın yeterlik dosyalarının 120 dakika içerisinde tetkik ederek ilk oturum sonunda ihale dışı bırakıldıklarının sözlü olarak firma yetkililerine bildirildiği, ihale yeterlik dosyalarının şartname hükümlerine göre düzenlendiği; eğer idarece belge ve bilgi noksanlıkları tespit edilmişse bunların Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 34.1 inci maddesine göre, yeterlik başvurusunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlattırılması gerektiği, ihale komisyonunun, tüm taleplerine rağmen eksik belge ve bilgilerin ne olduğunu bildirmediği ve “fiyat içermeyen teknik görüşme” oturumuna çağrılmayacaklarının söylenmesi suretiyle ihale dışı bırakıldıklarının bildirildiği, idarenin mevzuata aykırı olarak belge ve bilgi eksikliklerini firmalarına yazılı olarak bildirmediği, tamamlanabilir eksiklikler için süre verilmediği, bu uygulamanın 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırı olduğu, idareye yaptıkları 02.03.2004 tarihli şikayet başvurusuna idarenin verdiği cevapta İdari Şartnamenin 14.3.2 maddesinde istenen iş bitirme belgesinin eksik olması nedeniyle ihale dışı bırakıldıklarının bildirildiği, oysa bu belgenin dosyalarında mevcut olduğu ve bu belgedeki tutarın güncelleştirilmesi halinde 7.000.000.000.000 TL.nin üzerinde olduğu ve bunun yetersiz bulunmasının firmalarınca kabul edilemeyeceği, 2. İdarenin 10 ay süreli ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesine göre ve ilansız olarak yaptığı; ancak bu maddenin öngördüğü şartların mevcut olmadığı, bu durumun Kamu İhale Kurulu Kararları uyarınca iptal nedeni olduğu, yapılan ihalenin Kanuna aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği, Hususlarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesindeki iddiasının incelenmesi neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 1. Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunan Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. tarafından, idarenin mevzuata aykırı olarak belge ve bilgi eksikliklerini firmalarına yazılı olarak bildirmediği, tamamlanabilir eksiklikler için süre verilmediği, bu uygulamanın 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırı olduğu, idareye yaptıkları 02.03.2004 tarihli şikayet başvurusuna idarenin verdiği cevapta İdari Şartnamenin 14.3.2 maddesinde istenen iş bitirme belgesinin eksik olması nedeniyle ihale dışı bırakıldıklarının bildirildiği, oysa bu belgenin dosyalarında mevcut olduğu ve bu belgedeki tutarın güncelleştirilmesi halinde 7.000.000.000.000 TL.nin üzerinde olduğu ve bunun yetersiz bulunmasının firmalarınca kabul edilemeyeceği iddia edilmektedir. İdare tarafından 12 firmanın davet edildiği pazarlık usulündeki ihaleye, 1. İzaş Yemek ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti, 2. Sardunya Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş., 3. Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş., 4. Üçler Yemek Servisi Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., 5. Ayso Gıda Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve 6. Aygar Oto. İnş. Elekt. Gıda Ürünleri Güv. Tem. Hizm. İlaç San. Tic. Ltd. Şti. - Anadolu Sofrası Gıda Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi olmak üzere 6 firma tarafından yeterlik için başvurulmuş olup ihale komisyonu tarafından saat 10.50’de düzenlenen “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile Üçler Yemek Servisi Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bankadan temin edilecek belgelerinin ve Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunan Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.nin ise İş Deneyim Belgelerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu işlemin ardından saat 11.00’de “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” düzenlenmiş; ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan ve firmaları yapılan değerlendirmede yeterli bulunmadıkları hususunda bilgilendirmeye yönelik olan KİK013.0/H numaralı Standart Form düzenlenmemiştir. 27.02.2004 tarihli ihale komisyonu kararında, Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.nin yeterlik dosyasında İdari Şartnamenin 14.3.2 maddesinde istenen belgelerin bulunmaması ve Üçler Yemek Servisi Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de İdari Şartnamenin 14.2.1 maddesindeki belgesinin ihaleyi yapan idare adına düzenlenmemiş olması nedeniyle ihale dışı bırakılmasına karar verilmiş olup Aygar Oto. İnş. Elekt. Gıda Ürünleri Güv. Tem. Hizm. ilaç san. Tic. Ltd. Şti.-Anadolu Sofrası Gıda Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.nin yeterlilik almasına rağmen teklif verme saatine kadar fiyat içeren teklifini sunmadığı belirtilmiştir. Böylece kalan üç firma arasında en düşük fiyat esasına göre yapılan değerlendirmede Ayso Gıda Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiş ve ihale bu firma üzerine bırakılmıştır. İhale kararı 01.03.2004 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmıştır. Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi firmaya bildirilmesine ilişkin 01.03.2004 tarihli yazı ihale dosyası içeriğinde mevcut olmakla birlikte bu yazının tebliğ edildiğini gösterir bilgi ya da belge bulunmamaktadır. Ancak, başvuru sahibi firmanın, idare tarafından Kurumumuzca talep edilen ihale dosyası kapsamında gönderilen teklif dosyası içinde iş deneyim belgesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. İhale komisyonu tarafından ihale süreci içinde düzenlenen tutanaklarda da bu durum belirlenmiş ve “aslı gibi” olduğu onaylı olarak Kurumumuza ilgili tutanaklar gönderilmiş olduğundan, başvuru sahibi firmanın “bu belgenin dosyalarında mevcut olduğu” yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir. Ayrıca, Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 34.1 maddesinde, yeterlik belgeleri eksik olduğu tespit edilen isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, ancak yeterlik başvurusunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, yeterlik belgelerinin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, bu eksikliklerin giderilmesinin idarece verilecek süre içerisinde giderilmesinin isteneceği öngörülmüştür. Belge eksikliğinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak görülmesi halinde idarenin bu belgeyi tamamlatması zorunluluğu da bulunmamaktadır. Ayrıca idare diğer isteklinin dosyasındaki eksikliğin giderilmesini de istememiş ve bu konuda eşit davranmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin eksikliğin tamamlatılması gerektiği yönündeki iddiası da yerinde görülmemiştir. 2. Başvuru sahibi tarafından, İdarenin 10 ay süreli ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesine göre ve ilansız olarak yaptığı; ancak bu maddenin öngördüğü şartların mevcut olmadığı, bu durumun Kamu İhale Kurulu Kararları uyarınca iptal nedeni olduğu, yapılan ihalenin Kanuna aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir. İdare tarafından ihale dosyası içeriğinde sunulan ihale onay belgesi ile sözleşmenin tescili için Sayıştay Başkanlığı’na yazılan 25.03.2004 tarih ve 1698 sayılı yazıda, “27.12.2003 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilerek 13.02.2004 tarihinde açık ihale usulü ile çıkılan ihaleye 6 firmanın katıldığı, 3 firmanın belge eksiği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak kalan 3 firmanın tekliflerinin değerlendirildiği, ancak ihaleye sunulan tekliflerin idare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyete ve kullanılabilir ödenek tutarına göre çok yüksek olması nedeniyle 4734 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği, bunun üzerine söz konusu ihalenin yapılabilmesi için mevcut koşulların incelendiği, - Kanunun 19 uncu maddesine göre yapılacak bir ihalenin 90 günden önce tamamlanamayacak olması, - Söz konusu hizmetin “Üniversite öğrencilerinin beslenmesine yönelik” olarak ivedilik arz etmesi - İlk ihalede verilen tekliflerin aşırı yüksek olması, hususları “İdare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek ihalenin Kanunun 21 (b) maddesine göre yapılmasına ihale yetkilisince karar verildiği, böylece pazarlık usulü ile ilansız olarak 26.02.2004 tarihinde yeniden ihaleye çıkılarak açık usulde yapılan ihaleye katılan istekli sayısından daha fazla olmak üzere 12 firmanın ihaleye davet edildiği; ancak 6 firmanın katıldığı, pazarlık usulü ile yapılan ihalede, ilk ihalede verilen en düşük tekliften 437.500.000 TL daha düşük teklife ihalenin bırakılması ile bu ihale yönteminin doğruluğunun görüldüğü ve kamunun zarara uğratılmadığının” belirtildiği görülmüştür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu ve diğer ihale usullerinin ancak Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Temel usuller dışındaki ihale usullerinin uygulanabilme koşulları Kanunun ilgili maddelerinde gösterilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uygulanacak İhale Usulünün Tespiti” başlıklı 16 ncı maddesinde “İdare tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 ve 21 nci madde hükümleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, alınacak hizmetin türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile de ihale yapılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. 2003/3 sayılı Kamu İhale Tebliğiyle, ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı dikkate alınarak, 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelerin, süreklilik arz eden nitelikteki mal veya hizmet alımlarının kesintiye uğratılmamasını teminen, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirecekleri bu ihaleler sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçlarının; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilebileceği ve anılan madde hükmüne göre temin edilebileceği açıklığa kavuşturulmuştur. 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi kapsamında, işin ilan yapılmaksızın ve en az üç istekli davet edilerek ihale edilebilmesi için; iki şartın bir arada ve birbirine bağlı olarak gerçekleşmesi zorunludur. Bunlardan birincisi; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması, ikincisi ise bu nedenlerle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olmasıdır. İdarelerin bu bende dayalı olarak alım yapabilmesi için, ihtiyaç doğmadan yeterli bir süre önce gerekli hazırlıkları yapmalarını engelleyen ani ve beklenmeyen nitelikte bir durumun ortaya çıkması gerekir. Bu durum, Kanunda önceden öngörülemeyen olay olarak ifade edilmektedir. İdarelerin, personelinin veya öğrencilerinin yemek ihtiyacını karşılaması süreklilik arz eden bir hizmet alımını gerektirdiğinden, konuyla ilgili ihtiyacın yeterli süre öncesinde tespiti ve bu ihtiyacın karşılanması için planlama yapılabilmesi mümkün olup; açık ihale usulü için gerekli sürecin işletilmesi halinde sürecin uzayacağı, böylece hizmetin aksayacağı, önceki ihalenin idare tarafından iptal edilmiş olması gibi gerekçelerle, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinin uygulanması hukuka uygun görülmemiştir. 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ödeneksiz ihaleye çıkılamaz hükmü gereğince, ödeneğin konulduğu tarih ile önceden tam olarak bilinmesi mümkün olmayan ihale işlemlerinin sonuçlandırıldığı tarih arasında kalan ve ertelenmeyecek nitelikteki süreklilik arz eden hizmet alımları için Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan uygulamayı yönlendirmek yetki ve görevi çerçevesinde çıkarılan 2003/3 sayılı Kamu İhale Tebliği gereğince İdare tarafından, temel usuller olarak belirtilen açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulüne göre ihale işlemlerinin başlatılması, fakat ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı dikkate alınarak bu süreç sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi gereğince pazarlık usulü ile temin edilmesi gerektiği halde, idare bu düzenlemeleri gözetmeksizin 9 aylık ihtiyacını pazarlık usulü ile giderme yolunu seçmiş ve neticede, pazarlık usulünü seçmekle 437.500.000 TL. düşük teklife ihalenin bırakılmasının ihale yönteminin doğruluğunu ve kamunun zarara uğratılmadığını gösterdiğini iddia etmiştir. Bu durumda, yukarıda gerekçeleri belirtildiği üzere ilgili idare tarafından 4734 sayılı Kanun ve 2003/3 sayılı Kamu İhale Tebliği hükümleri uyarınca açık ihale usulüne göre ihale işlemlerinin başlatılması ve bu ihale süreci sona erinceye kadar geçecek süredeki ihtiyaçlar için 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre ihaleye çıkılması gerekirken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 21 inci maddeleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine ve 2003/3 sayılı Kamu İhale Tebliği hükümlerine aykırı olarak süreklilik arz eder nitelikte olan yemek hizmeti alımının 9 aylık süreyle 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre ihale edildiği ve İdare tarafından bu usulde yapılan ihaleye davet edilmesini müteakip ihaleye teklif verdiği halde teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihale usulünün mevzuata aykırı olduğunu iddia eden Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş.nin bu nedenle mağduriyeti bulunmamakla birlikte ihale usulünün seçiminde hata yapıldığı, bu hatalı idari işlemin zincirleme idari işlemlerden oluşan ve karma işlem niteliği taşıyan ihale sürecindeki diğer işlemlerin hukuksal nedeni olarak, bu işlemleri de Kanuna aykırı hale getirdiği anlaşılmıştır. B- İhalenin şikayete konu edilen aşamasına ilişkin olarak yapılan resen inceleme sonucunda esasa etkili bir mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir. İnceleme konusu ihalede, 18.03.2004 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olduğu anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince usulüne uygun sözleşme imzalanan durumlarda bir iptal veya düzeltici işlem kararı verilmesi mümkün olmadığından, tespit edilen aykırılıkların ilgili mercilere bildirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; Yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bildirilmesine,
   Oybirliğiyle karar verildi.

Karşı Oy:
   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru