KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > KİK Uyuşmazlık Kararları Arşivi > 2007/UY.Z-3843 numaralı KİK Kamu İhale Kurulu Kararı

KİK Kamu İhale Kurulu Kararları - 2007/UY.Z-3843 numaralı KİK Kararı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2007/63367 İhale Kayıt Numaralı (Bursa-İnegöl) Ayr.-Yenişehir-(Bilecik-Osmaneli) Ayr. Yolunun Km.:25+530-65+314.50 Kesiminin Yapım İşi ihalesiyle ilgili Kızılırmak İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuru üzerine Kamu İhale Kurumu bünyesinde bulunan Kamu İhale Kurulu (KİK) tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca verilen 26.11.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3843 sayılı KİK kararı.

KİK Kararı (2007/UY.Z-3843)

Toplantı No: 2007/070
Gündem No: 96
Karar Tarihi: 26.11.2007
Karar No: 2007/UY.Z-3843    
Şikayetçi:
 Kızılırmak İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. Reşit Galip Caddesi Hatır Sokak No:11/5 Gaziosmanpaşa/ANKARA
İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:20 Yücetepe Çankaya/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.10.2007 / 29792
Başvuruya konu ihale:
 2007/63367 İKN|li “(Bursa-İnegöl) Ayr.-Yenişehir-(Bilecik-Osmaneli) Ayr. Yolunun Km.:25+530-65+314.50 Kesiminin Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.11.2007 tarih ve 06.0896.G023/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğünce 16.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “(Bursa-İnegöl) Ayr.-Yenişehir-(Bilecik-Osmaneli) Ayr. Yolunun Km.:25+530-65+314.50 Kesiminin Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kızılırmak İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 14.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.10.2007 tarih ve 29792 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihalede, tekliflerinin en avantajlı ikinci teklif olduğu, ihalenin teklif birim fiyat alınmak suretiyle yapıldığı, idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, bu çerçevede firmaları tarafından tekliflerini oluşturan bileşenlerin tüm pozlarının tek tek, TCK  ve Bayındırlık rayiç birim fiyat ve analiz, proforma faturalarla belgelendirmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanarak idareye teslim edildiği,

 

İhale üzerinde bırakılan Güntaş İnş. Ltd. Şti. + Abdullah Alemdar Ortak Girişiminin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bazı iş kalemlerine “0,00 YTL” (sıfır bedel) fiyat teklif ettiği, bunun mevzuata aykırı olduğu, ihaleye ait idari şartnamenin 32.2.3. maddesinde teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamalarda aritmetik hata olması halinde isteklilerce teklif edilen “birim fiyatlar” esas alınmak kaydıyla aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabul edileceğinin belirtilmesine karşın, ihale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin sıfır bedel olarak belirtilen iş kalemlerindeki düzeltmenin idari şartnamenin “teklif edilen birim fiyatlar” esas alınmak kaydıyla hükmüne aykırı olarak “isteklilerce teklif edilen tutar” esas alınmak kaydıyla yapıldığı,

 

            Söz konusu işte ihale üzerinde kalan istekli ile teklif birim fiyatla sözleşme imzalanacağı, idarece birim fiyat cetvelinde her bir iş kalemi için birim ve miktarların belirlendiği ve her bir iş kalemi için belirlenen birim fiyatlarla miktarların çarpımı sonucu bulunacak tutarlar üzerinden tekliflerin oluşturulacağının belirtildiği,

 

Bu husus dikkate alındığında istekliler tarafından her bir iş kalemi için birim fiyat oluşturulması ve bu birim fiyatlar ile miktarların çarpımı ile bulunacak toplam tutarlar üzerinden teklif oluşturulması gerektiği halde ihale uhdesinde kalan Ortak Girişim tarafından sunulan teklif mektubu eki birim fiyat cetvellerinde muhtelif iş kalemleri için birim fiyat oluşturulmadan teklif hazırlanmış olduğundan, eki birim fiyat teklif cetveli ile bir bütün olan teklif mektubunun mevzuata ve şartnameye uygun olmadığı ve bu nedenle Ortak Girişimin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “(Bursa-İnegöl) Ayr.-Yenişehir-(Bilecik-Osmaneli) Ayr. Yolunun Km.:25+530-65+314.50 Kesiminin Yapım İşi”nin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış, 16.07.2007 tarihinde yapılan ihaleye 27 istekli katılmış, geçerli teklif veren 18 isteklinin teklifleri ile ilgili olarak yaklaşık maliyete göre sınır değer tespit edilerek, sınır değer altında kalan 13 isteklinin teklifleriyle ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş ve açıklamalar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin GÜNTAŞ İnş.ve Turz. San. Tic. Ltd. Şti.+ Abdullah ALEMDAR İnş. Turz. Oto. Pet. Mad. San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi  üzerinde bırakılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin 79 uncu sırasındaki 07.007/K Poz nolu “Plentmiks temel ve BSK agregaları ile sathi kaplama mıcırı için gerekli taşın konkasörden plente taşınması” iş kalemine teklif edilen birim fiyatın “0,00” YTL olduğu, miktarının 317.199 ton olduğu,  tutarın ise “1.167,45” YTL olarak hesaplandığı,

 

Teklif ekinde bulunan birim fiyat analizleri arasındaki, taşıma iş kalemleri ile ilgili bilgisayar programı yardımıyla yapılan “Birim fiyatın hesabında kullanılacak formüller” adı altında yer alan bir sayfalık çalışmada, birim fiyatın “0,004” olduğu, bu bedelin birim fiyat teklif cetveline virgülden sonra 2 hane çalışılarak girildiğinden “0,00” olarak yansıdığı,

 

27.07.2007 tarih ve 2007/63367 sayılı ihale komisyonu kararı ile  ortak girişimin birim fiyat teklif cetvellerindeki aritmetik hatalarla birlikte bu hatanın da İdari Şartnamenin 32.2.3. maddesi gereğince teklif birim fiyatlar esas alınmak suretiyle res’en düzeltildiği, böylece 79 sıra nolu iş kaleminde  317.199 ton miktarın “0” birim fiyatla çarpımı sonucunda toplam tutarın “0” YTL olarak hesaplandığı ve anılan Ortak Girişimin teklifinin diğer aritmetik hatalardaki düzeltmeler de dikkate alınarak 17.417.234,17 YTL olarak belirlendiği, ortak girişimin 01.08.2007 tarihli dilekçesi ile düzeltilmiş bedeli kabul ettiği,

İdare tarafından, tespit edilen yaklaşık maliyete göre, ihaleye giren 27 adet istekliden geçerli teklif veren isteklilerin 13 adedinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün "Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlıklı XIII. maddesinin "Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" başlıklı H bendinin (a) fıkrasındaki işlemlerin yerine getirilmesine karar verildiği, böylece Tebliğde belirtilen işlemler sonucu sınır değerin altında kalan tekliflerle ilgili, İdari Şartnamenin "Aşırı Düşük Teklifler" başlıklı 34. maddesinin 34.1. bendi gereğince gerek işin tamamı, gerekse teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılar hakkında ve 34.2. bendi gereğince,

“a) İmalat sürecinin veya yapım yönteminin ekonomik olması,

            b)Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

 c)Yapım işinin özgünlüğü”

Hususlarında belgelere dayalı olarak yazılı açıklama istenildiği, yazılı açıklamada bulunanların açıklamaları kabul edilerek teklifleri değerlendirmeye alındığı, ortak girişimin söz konusu iş kalemi ile ilgili açıklamasında birim fiyat teklif cetvelinde "0,00" olarak gözüken tekliflerinin bilgisayar programı hatasından kaynaklandığı, ancak konkasör tesisi ile BSK tesisini aynı stok sahası içerisinde bulunduracaklarından ve taşıma işi yapılmayacağından, her hangi bir ek maliyet yüklenmeyeceği açıklamasında bulunarak daha önce idare yazısında belirtilen gerek toplam teklif, gerekse iş kalemlerine ait teklif birim fiyatların düzeltilmesini kabul ve taahhüt ettikleri,

İdarenin şikayet başvurusuna cevabını içeren 05.10.2007 tarihli yazısında; Ortak Girişimin mali kapasitesinin yüksek olduğu, sürekli olarak kadrosunda bulundurduğu SSK´lı teknik personel ve şantiye çalışanlarının iş tecrübesi ve deneyimi olduğu, iş için gerekli yüksek kapasiteli en son teknoloji ile donanımlı ana ekipmana sahip olduğu ve çalışanlar ve firmanın benzer iş konusunda iş deneyimi ve tecrübesine sahip olduğunu objektif kıstaslara dayandırılan yazılı açıklamaları ve belgeleri ile kanıtladığı ayrıca ortak girişimin fiyat teklif cetvelindeki  79 sıra nolu 07.007/K poz nolu "Plentmiks temel ve BSK agregalan ile sathi kaplama mıcırı için gerekli taşın konkasörden plente taşınması (idarece ortalama taşıma mesafesi takriben M=0,300 km. hesaplanmıştır.) işinin yaklaşık maliyetin % 0,3´üne tekabül ettiği, ortak girişim tarafından, birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerine ayrı ayrı verilen birim fiyatlar ve toplam teklif bedeli ile bu işi yapabileceği kanaatine varıldığı ve aşırı düşük teklifler ile ilgili sorgulamaya yapmış olduğu belgelere dayalı açıklamanın komisyon tarafından tatmin edici bulunduğunun belirtildiği,

Ayrıca, idarenin söz konusu yazısında şikayetçi firmanın da birim fiyat teklif cetvelinde15 sıra nolu iş kalemine teklif edilen birim fiyatın “1,00” YTL olduğu, bu birim fiyat teklifinin idarenin yaklaşık birim fiyatına göre %98 oranında indirimli olduğu ve bu iş kaleminin yaklaşık maliyetin %5,2’sine tekabül ettiği, diğer taraftan  6 sıra nolu iş kaleminin %67, 9 sıra nolu iş kaleminin %83,10 sıra nolu iş kaleminin %66 indirimli olduğu ve işin tamamının %15’lik kısmını kapsadığı, 13 sıra nolu iş kaleminin %97,30 sıra nolu iş kaleminin %90’lara varan indirimli fiyat teklifi olduğu buna rağmen aşırı düşük fiyat sorgulamasında açıklamalarının kabul edildiği ve şikayetçi firmanın değerlendirme dışı bırakılmadığının ifade edildiği,

Anlaşılmıştır.

 

Bahse konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin konusunun, “(Bursa-İnegöl) Ayr.-Yenişehir-(Bilecik-Osmaneli) Ayr. Yolunun Km.:25+530-65+314.50 Kesiminin Yapım İşi olduğu,

 

20 nci maddesinde, “isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmenin düzenleneceği”

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Söz konusu işte ihale üzerinde kalan istekli ile teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı, idarece birim fiyat cetvelinde her bir iş kalemi için birim ve miktarların belirlendiği ve her bir iş kalemi için belirlenen birim fiyatlarla miktarların çarpımı sonucu bulunacak tutarlar üzerinden tekliflerin oluşturulacağının belirtildiği göz önüne alındığında istekliler tarafından her bir iş kalemi için birim fiyat oluşturulması ve bu birim fiyatlar ile miktarların çarpımı ile bulunacak toplam tutarlar üzerinden teklif oluşturulması gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan Ortak Girişim tarafından sunulan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin 79 uncu sırasındaki  iş kalemi için “0” YTL birim fiyat teklif edildiğinden, dolayısıyla söz konusu iş kalemi için fiyat oluşturulmadan teklif hazırlandığından, eki birim fiyat teklif cetveli ile bir bütün olan teklif mektubunun mevzuata uygun olmadığı halde teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işleminin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemlerden olduğu tespit edildiğinden, GÜNTAŞ İnş.ve Turz. San. Tic. Ltd. Şti.+ Abdullah ALEMDAR İnş. Turz. Oto. Pet. Mad. San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi  gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

   

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru