KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar

KAMU DÜZENI VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

12/10/2012 TARİHLİ VE 2012/3851 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

ESASLAR


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Temel İlkeler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna kapsamında, finansmanının tamamı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya kamuoyunun faydalanacağı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik hizmet alımlarında geçerli esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Esaslar; 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddeleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan, finansmanının tamamı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya kamuoyunun faydalanacağı her türlü araştırma-geliştirme faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin, yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerden, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendinde yer alan istisna kapsamında satın alımına ilişkin süreçleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;
a) Araştırma-geliştirme (AR-GE): Müsteşarlığın görev alanıyla ilgili veri, bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak, araştırma ve projeler yapmak, yaptırmak ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek ve raporlar hazırlamak üzere yapılan tüm çalışmaları,
b) Araştırma grubu: Tanımlanmış görev alanlarında, Müsteşarlık tarafından belirlenen konu başlıkları etrafında yürütülen serbest AR-GE faaliyetlerini yürütmek üzere üniversiteler ve kamu araştırma kurumlarında çalışan araştırmacılardan oluşturulan grubu,
c) Bakan: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
ç) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,
d) Birim: Müsteşarlığın ana, danışma ve yardımcı hizmet birimlerini,
e) Doğrudan temin: Bu Esaslarda belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,
f) Eşik değer: Müsteşarın teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenen parasal tutarı,
g) Hizmet: Müsteşarlık tarafından yaptırılan veya desteklenen AR-GE faaliyetleri kapsamındaki hizmetleri,
ğ) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı için teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
h) İdare: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,
ı) İdari şartname: İşin özelliği ile ihale usulünü gösteren ve bu Esaslara uygun olarak hazırlanan belgeyi,
i) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,
j) İstekli: Hizmet alımı için teklif veren hizmet sunucusunu,
k) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,
l) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,
m) Panel Kurulu: Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulu tarafından proje, etüt ya da film çalışmasının değerlendirilmesinin özel bir uzmanlık gerektirdiğine karar verilmesi durumunda, konunun niteliği itibarıyla uzman kişilerce değerlendirilmesi için oluşturulan ve beş asil, iki yedek üyeden müteşekkil kurulu,
n) Panel yöntemiyle değerlendirme: AR-GE faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara ilişkin tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla, Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulu tarafından, değerlendirmenin uzmanlık gerektirdiği tespit edilen konularda, oluşturulacak olan panel kurulunca yapılacak değerlendirmeyi,
o) Pazarlık usulü: İdarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,
ö) Proje: Müsteşarlığın görev alanına giren konularda politika ve strateji geliştirmede ve/veya mevcut politika ve stratejilerin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan ve katkı sağlaması beklenen AR-GE faaliyetlerini,
p) Proje formatı: Projenin konusu, yöntemi, kapsamı, amacı, hedefi, miktarı, süresi, veri toplama stratejileri, örneklem sayısı, yürütme kurulu ve proje maliyeti gibi bilimsel konuları içeren belgeyi,
r) Proje izleyicisi/izleyicileri: Projeyi yaptıran Müsteşarlık biriminde çalışan, projeyi izlemek ve projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini takip ederek gerçekleşme evrelerini onaylamakla görevli ilgili birim amirini ya da bu amirin görevlendireceği personeli,
s) Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulu: Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında, müsteşar yardımcıları, daire başkanları ve birinci hukuk müşavirinin katılımıyla oluşturulan kurulu,
ş) Sözleşme: Bu Esaslar kapsamında yapılacak alımlarda Müsteşarlık ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
t) Teklif: Yapılacak alımlarda isteklinin Müsteşarlığa sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
u) Teknik şartname: İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren belgeyi,
ü) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri,
v) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve/veya sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Müsteşarlık, bu Esaslar kapsamındaki hizmet alımlarında saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
(2) Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla hizmet alımları kısımlara bölünemez.
(3) Yeterli ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
(4) Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde pazarlık usulü temel usuldür. Doğrudan temin yoluna bu Esaslarda belirtilen özel hallerde başvurulabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Proje Konuları ve Seçimi

Proje konuları
MADDE 6 – (1) Tahsis edilmiş kaynaklar, sonucundan sadece Müsteşarlığın yararlanmayacağı;
a) Müsteşarlığın görev alanına giren konulardaki AR-GE faaliyetlerine yönelik hizmet alımları,
b) Plan, program, analiz, etüt, rapor, alan araştırması ve strateji belgesi gibi dokümanların hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki gerekli AR-GE faaliyetlerine ilişkin hizmet alımları,
c) Müsteşarlığın görev alanına giren ve uluslararası ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi kapsamındaki AR-GE faaliyetlerine ilişkin hizmet alımları,
için kullanılır.

Projelerin seçimi
MADDE 7 – (1) Kurum dışından gelen proje önerileri Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kuruluna gelmeden önce ilgili Müsteşarlık birimi tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme 6 ncı maddedeki kriterler ve proje formatına uygunluk açısından birim amiri başkanlığında toplam üç birim personeli tarafından yapılır. Ön değerlendirme neticesinde Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kuruluna taşınması uygun görülmeyenler gerekçesi ile sahibine iade edilir. Gerekçesine uygun şekilde revize edilen öneriler tekrar ön değerlendirmeye alınır.
(2) Yapılan ön değerlendirme neticesinde uygun görülen proje önerileri ilgili Müsteşarlık biriminin teklifi olarak Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kuruluna taşınır.
(3) Doğrudan Müsteşarlık Makamına yapılan öneriler Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.
(4) Müsteşarlık birimleri tarafından proje formatına uygun olarak hazırlanan proje teklifleri doğrudan Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kuruluna taşınır.
(5) Birimlerin proje teklifleri, Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulunca, 6 ncı maddede yer alan konular çerçevesinde özgünlük, bilimsellik ve yapılabilirlik yönüyle değerlendirilir.
(6) Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulu, Müsteşar tarafından belirlenen dönemlerde veya ilgili birimin teklifi ve Müsteşarın onayıyla, en az üçte iki çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik durumunda Kurul Başkanının görüşü yönünde karar alınmış sayılır. Kurul üyeleri kararlarda çekimser kalamaz. Karşı oy kullanan kurul üyeleri, gerekçelerini kurul kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulu tarafından alınan kararlar, kurul başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
(7) Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda proje tekliflerinin panel yöntemi ile değerlendirilmesini isteyebilir.
(8) Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulunun sekreterya hizmetlerini Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı yürütür.
(9) Projenin, Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulunda onaylanmasını müteakip, Müsteşar veya projeyi yaptıran birim amiri tarafından alım yöntemi tespit edilir, proje izleyicisi/izleyicileri belirlenir ve tespit edilen alım usulü çerçevesinde gerekli iş ve işlemlere başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alım Yöntemleri ve Uygulaması

Pazarlık usulü
MADDE 8 – (1) Pazarlık usulü, yapılacak değerlendirme sonucunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ve teknik detayların, gerçekleştirme yönteminin ve fiyat tekliflerinin görüşüldüğü usuldür.
(2) Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucu belirlenen istekliler, davet üzerine fiyat içermeyen ilk tekliflerini sunarlar.
(3) İhale komisyonu idarenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygun gördüğü her bir istekli ile yöntem ve çözümler üzerinde görüşebilir.
(4) Fiyat içermeyen teklifler ve/veya teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine İdarece bu şartları karşılayabileceği tespit edilen isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.
(5) Şartları netleştirilmiş teknik şartname kapsamında fiyat tekliflerinin verilmesi için isteklilere en az üç işgünü süre verilir.
(6) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.
(7) Teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.
(8) Tekrar davet üzerine yapılan ihalede de istekli sayısının ikiden az olması halinde, ihalenin iptali yoluna gidilmez.

Doğrudan temin ile yürütülecek projeler
MADDE 9 – (1) İlan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin yoluna aşağıdaki durumlarda başvurulabilir:
a) İhtiyacın kamu kuruluşlarından ve araştırma gruplarından temin edilecek olması.
b) İhtiyacın daha önce gerçek veya tüzel kişilerce hazırlanmış olup, Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulunun uygun görüşü üzerine alımına karar verilmesi.
c) İhtiyacın, bir çalışmanın uygulama içermeyen, uygulayıcıdan farklı uzmanlık isteyen ve sadece hazırlık aşamasını kapsayan danışmanlık hizmeti niteliğinde olması.
ç) İhtiyacın, Müsteşarlıkça yürütülen bir çalışma veya bu çalışmaya ait hizmet alımı niteliğinde olması.
d) İhtiyacın temininin, yabancı ülkelerde bulunan gerçek veya tüzel kişilerden sağlanacak olması.
e) Hizmet alımının eşik değeri aşmaması.
(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma, 13 üncü maddede sayılan yeterlik kurallarını arama ve yaklaşık maliyet hazırlama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.
(3) Doğrudan teminde 37 nci madde hükümlerine uygun olarak sözleşme düzenlenmesi zorunludur.
(4) Her yıl Kamu İhale Kurumu tebliği ile belirlenen doğrudan temin limitinin altındaki alımlarda üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
(5) İhtiyacın kamu kuruluşlarından ve araştırma gruplarından temin edilecek olması halinde bu Esasların 13, 26, 29 ve 31 inci maddeleri uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Şekli

İhale komisyonunun oluşumu
MADDE 10 – (1) Bu Esaslar kapsamındaki ihaleleri gerçekleştirmek üzere, her yıl için Müsteşarlık bünyesinde sadece bir ihale komisyonu oluşturulur.
(2) İhale komisyonu; her birimden iki personel olmak üzere birim amirinin teklifi ve projelerden sorumlu müsteşar yardımcısının onayı ile oluşturulur. Her bir ihale için aynı birimin bir personeli asil, bir personeli yedek olarak ilgili birim amiri tarafından belirlenir. Komisyon başkanı bir asil ve bir yedek olmak üzere onaylanan komisyon üyeleri arasından Müsteşar tarafından belirlenir. Müsteşarlık birimlerinde yeterli sayı ve nitelikte üye bulunamaması halinde, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
(3) Komisyon üyeliği ile ihale yetkililiği görevi ve bir projede ihale komisyonu üyeliği ile proje izleyiciliği görevleri aynı kişide birleşemez.

İhale komisyonlarının çalışma şekli
MADDE 11 – (1) İhale komisyonu tek sayı olmak üzere başkan dahil en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. İlgili birim amirince uygun görülen bir mazeret nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin yerine yedek üye katılır. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
(2) Komisyon üyelerinin gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale işlem dosyasının bir örneği, daveti izleyen üç gün içinde komisyon üyelerinin görüşüne sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık maliyet
MADDE 12 – (1) İhale yapılmadan önce Müsteşarlıkça, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir. Yaklaşık maliyet ihale davetinde yer almaz, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
(2) Yaklaşık maliyetin tespitinde;
a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar,
b) Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilmiş aynı ve benzer işlere ait fiyatlar ve ücretler,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği şekilde tespit edilememesi halinde, o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veya konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar esas alınır. Bunlardan herhangi birisinin öncelik sırası olmadan da kullanılabilir.
(3) Fiyat araştırması için yapılan araştırmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yapılacak olan hizmetin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere alınır. Farklı tarihlerde elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen her bir iş kalemi için yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamları baz alınarak güncellenir.
(4) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, fiyatlar harcama birimince gerekçesi açıklanarak resen belirlenir.
(5) Hizmete ilişkin gider kalemlerinden bir kısmını Müsteşarlığın karşılamasının öngörüldüğü durumlarda bu giderler, bunların neler olacağı teknik şartnamede belirtilmek suretiyle, hizmet kalemlerinden düşülerek yaklaşık maliyet oluşturulur.
(6) Hizmetin, özgün niteliği veya ileri teknoloji nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi ve sadece belirli hizmet sunucularından temin edilmesi durumunda Proje Yönlendirme ve Değerlendirme Kurulunun onayı alınmak suretiyle yaklaşık maliyet hesabı yapılmadan ihaleye çıkılabilir.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 13 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir:
a) Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili bilgi ve belgeler (referans mektubu, teminat mektubu, mevduat hesap dökümü vb.).
2) İsteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri (vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı son üç döneme ait rapor vb.).
b) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını ve işin türünü gösteren bilgi ve belgeler.
c) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler (oda sicil kaydı, vekâletname, imza sirküleri vb).
2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; hizmet alımları için Müsteşarlık tarafından belirlenecek bedelin en az %40'ı oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler (iş bitirme belgesi gibi).
3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler (sanayi odasından alınan kapasite raporu, işletme belgesi).
4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler (iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri, sigorta aidat belgeleri, özgeçmişler, taahhütnameler, adli sicil kaydı gibi).
5) İhale konusu hizmet alımı işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren bilgi ve belgeler.
6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler (demirbaş defteri dökümü vb.).
7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler.
8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, ulusal veya uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar (TSE, ISO, patent, lisans vb.).
9) Evvelce tamamlanan benzer işlerin numuneleri, katalogları, fotoğrafları ve/veya video çekimleri.
(2) Yeterlik değerlendirmesi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından istenen yukarıda belirtilen bilgi ve/veya belgelerden ihale konusu işin niteliğine göre hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin davet belgelerinde belirtilir.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 14 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
ç) İhale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.
(3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak alındıysa geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Herhangi bir ödeme yapıldıysa kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

ALTINCI BÖLÜM
İhale Dokümanı

İhale dokümanının içeriği
MADDE 15 – (1) Kamu tüzel kişilikleri, üniversiteler ve araştırma grupları dışındaki gerçek veya tüzel kişilere yaptırılacak olan AR-GE faaliyetlerine ilişkin çalışmalarda İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, gerekli görüldüğü takdirde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.


İhale dokümanının hazırlanması
MADDE 16 – (1) İdare, ihtiyaç duyduğu alımların ihale edilebilmesi için idari şartname, teknik şartname ve sözleşme tasarısını hazırlar ve her sayfasını onaylar.
(2) İdare, ihale dokümanını davet tarihine kadar kesinleştirir. İhale dokümanı hazırlanmadan davet yapılamaz.

İdari şartnameler
MADDE 17 – (1) İdari şartname, işin özelliğine göre İdare tarafından düzenlenir.

Teknik şartnameler
MADDE 18 – (1) Hizmet alımlarında, gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir.
(2) Müsteşarlıkça hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.
(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

İhale onay belgesi
MADDE 19 – (1) Yaklaşık maliyetin hesaplanması üzerine, yapılacak işin ayrıntılı tarifini içeren, işin tanımı, bütçesi, bütçe yılı, süresi, teminat alınıp alınmayacağı konularını haiz ve Kamu İhale Kurumunca hazırlanmış olan tip onay belgesi kullanılmak suretiyle ilgili ihale yetkilisi tarafından imzalı ihale onay belgesi düzenlenir.

İhale işlem dosyası
MADDE 20 – (1) İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, proje formatı, ihale dokümanı, davet metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler, isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
(2) Kamu tüzel kişiliklerince yürütülecek olan AR-GE faaliyetlerine ilişkin hizmet alımlarında sadece proje formatı, ihale onay belgesi, sözleşme tasarısı ve diğer yazışmalar ihale dosyasında bulunur.

İhale dokümanında ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 21 – (1) İdari şartnamede ihale konusuna göre genel olarak aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) İsteklilere talimatlar.
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
f) Tekliflerin geçerlilik süresi.
g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı.
ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dahil olacağı.
h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Esaslarda yer alan hususlar.
ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Esaslarda yer alan hususlar.
i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.
j) Teklif ve sözleşme türü.
k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
1) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.
m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.
n) İhale konusu işin başlama ve bitiş tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.
o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.
p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ve ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
r) İşyerinin sigortalanması ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
s) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
ş) Anlaşmazlıkların çözümü.

İhaleye davet
MADDE 22 – (1) Bu Esaslar kapsamında pazarlık usulüyle yapılacak hizmet alımlarında ihaleye davet, fiyat içermeyen tekliflerin verileceği ihale tarihinden en az yirmi gün önce ellerinde olacak şekilde isteklilere gönderilir. İhalenin davet metni idari şartnameye aykırı olmamak şartıyla Müsteşarlıkça belirlenir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 23 – (1) Davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki davetler geçersiz sayılır ve yeniden ihaleye çıkılır. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Müsteşarlıkça tespit edilmesi ya da isteklilere yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme tarihinden en az on gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan isteklilere teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanıtanınır.
(2) Teklif verme aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, istekliler son başvuru veya teklif verme gününden onbeş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
(3) Açıklama talebinin Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde Müsteşarlıkça yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve İdarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanını alanlara, ihale dokümanı ile birlikte verilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 24 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Teklif Mektupları ve Teminatlar

Teklif mektuplarının şekli ve geçerlik süreleri
MADDE 25 – (1) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
a) Yazılı olması.
b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
c) Fiyat içeren tekliflerde teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
ç) Üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması.
d) Adı, soyadı veya ticaret unvanı ile T.C. kimlik ve vergi kimlik numaraları yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
e) Birim fiyat olarak verilecek olan tekliflerde, proje formatına uygun olarak yapılacak olan her birim için ayrı fiyat verilmesi.
(2) Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerinden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.
(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Müsteşarlıkça ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Teminatlar
MADDE 26 – (1) İsteklilerden 4734 sayılı Kanun hükümleri ve tip idari şartnamelerde yapılan düzenlemeler esas alınarak teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat, sözleşme tutarının %6’sından az olmamak üzere de kesin teminat istenir. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şekli, 4734 sayılı Kanuna uygun olarak Müsteşarlıkça belirlenir.
(2) Bu Esaslar kapsamında yapılacak alımlarda 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sayılan değerler teminat olarak kabul edilir.
(3) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya bir kaçı tarafından karşılanabilir. Bu Esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
(4) Araştırma gruplarınca yürütülecek AR-GE faaliyetlerine ilişkin hizmet alımlarında, sözleşme bedelinin %6'sı oranından az olmamak üzere Müsteşarlıkça belirlenecek miktarda teminat mektubu veya gayrimenkul ipoteği alınabilir.
(5) Geçici teminat mektupları fiyat içeren ilk tekliflerle birlikte verilir.
(6) Geçici teminat mektuplarında, teminat mektuplarının geçerlilik süresi tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.
(7) Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre kadar uzatılır.
(8) Kesin teminat mektuplarının süresi, işin bitiş tarihi dikkate alınarak kesin kabulün yapıldığı tarihten sonraki bir tarih olmak kaydıyla, İdare tarafından belirlenir.
(9) Avans verilmesi durumlarında alınacak olan avans teminat mektuplarının süresi avansın mahsup süresi göz önünde bulundurularak İdare tarafından belirlenir.
(10) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek teminat mektuplarında, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşlarının ismi ve teminatının kontrgarantili olduğu belirtilmek zorundadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 27 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif mektuplarını alınış sırasına göre inceler. 25 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan teklif mektupları bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teklif mektupları isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) İsteklilerce verilen teklif belgeleri, 4734 sayılı Kanun, bu Esaslar ve şartnamelerde belirtilen hususlar çerçevesinde, aşağıda belirtilen standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir:
a) Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak.
b) Pazarlık Usulünde Uygulanacak Teknik Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı.
c) Pazarlık Usulü İhalede İsteklilerin Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form.
ç) Pazarlık Usulünde Uygulanacak Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı.
(2) İdari şartnamede Türk Lirası veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

İhale dışı bırakılma
MADDE 29 – (1) Bu Esaslar gereğince;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,
f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g) İdare tarafından bu Esaslara göre belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
ğ) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,
h) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,
istekliler ihale dışı bırakılır.
(2) İhaleye katılan bütün isteklilerden (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Ancak isteklilerden, bu belgelerde yer alan bilgilerde, belgelerin düzenlenme tarihinden sonra değişiklik olması halinde bu durumun İdareye bildirileceğine ilişkin beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin verilmesi istenir.
(3) Ortak girişimlerde bu belgelerin bütün ortaklarca sunulması zorunludur. Ancak, yabancı istekliler bakımından, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olma durumu, bu isteklilerin beyanları dikkate alınarak Müsteşarlıkça değerlendirilir.
(4) Birinci fıkranın (c) bendinde düzenlenen Türkiye'de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun değerlendirilmesinde, isteklinin;
a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu olduğu,
b) Prim borcuna karşı dava açılmışsa bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş prim borcu olmadığı,
c) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş prim borcu olmadığı,
ç) Prim borcunun, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsili için ilgili kurum tarafından yapılan her türlü işleme karşı dava açılması halinde, açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş prim borcu olmadığı,
kabul edilir.
(5) Birinci fıkranın (ç) bendinde düzenlenen Türkiye'de kesinleşmiş vergi borcunun değerlendirilmesinde, isteklinin;
a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
b) Resen, ikmalen veya Müsteşarlıkça yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi geçirilmediği sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
c) Resen, ikmalen veya Müsteşarlıkça yapılan tarhiyatlara karşı vergi mahkemesinde dava açılmışsa, bu dava kesin hükme (karar düzeltme aşaması dahil) bağlanana kadar kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
ç) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
d) Vergi borcunun, 6183 sayılı Kanuna göre tahsili için vergi idaresince yapılan her türlü işleme karşı vergi mahkemesinde dava açılması halinde, açılan dava kesin hükme bağlanana kadar (karar düzeltme aşaması dahil) kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
kabul edilir.
(6) İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak İdareye ibraz edilmesi gerekir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif ve İhalenin Sonuçlandırılması

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
MADDE 30 – (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde İdare, alım konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak maliyet, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.
(2) İdare, alım konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilir. Bu tür ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurlar parasal değerler olarak ifade edilir.
(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği alımlarda, idari şartnamede fiyat dışı unsurların tamamının fiyat teklifi karşısındaki ağırlık katsayısı ile fiyat teklifinin ağırlık katsayısı belirlendikten sonra her bir fiyat dışı unsurun toplam fiyat dışı unsurlara ait ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede belirtilmesi zorunludur.
(4) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, %15 oranına kadar idari şartnamede belirtilen fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle hesaplanacak teklifler üzerinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Yerli istekliler lehine uygulanacak ise bu fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat tekliflerine eklenmek suretiyle hesaplanır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılacak olan yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz.

Aşırı düşük teklifler
MADDE 31 – (1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflerin ortalamasına veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre %40 düşük olan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder. İdare, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
(2) İhale komisyonu;
a) Verilen hizmet yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı şartlar,
c) Hizmet işinin özgünlüğü,
hususlarında yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.
(3) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır. Asgari maliyet ve sözleşme giderlerini (sözleşme pulu ve karar pulu) dahi karşılamayan teklifler reddedilir.

İhalenin karara bağlanması, onaylanması ve sözleşmenin imzalanması
MADDE 32 – (1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.
(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
(3) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.
(4) İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda, ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.
(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildirilmesinin üzerinden yedi gün geçmesinin ardından ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak ihale bilgi formu en geç otuz gün içinde Kamu İhale Kurumuna gönderilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 33 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak İdare, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması
MADDE 34 – (1) İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, 4734 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir. Ancak bu durumda, ihale yetkilisinin onayından önce İdare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi onaya eklemek zorundadır.


Kamu İhale Kurumu tarafından inceleme
MADDE 35 – (1) Bu Esaslar kapsamında yapılan hizmet alımı ihalelerindeki anlaşmazlıkların çözümünde Kamu İhale Kurumuna başvurulmaz.

ONUNCU BÖLÜM
Sözleşmeler ile İlgili Esaslar

Sözleşme ilkeleri
MADDE 36 – (1) Bu Esaslara göre düzenlenmesi gereken sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez, belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Bu Esaslar kapsamında yapılan sözleşmenin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu ilkeye aykırı maddelere yer verilemez.
(2) Bu Esaslara göre yapılacak alımlarda ve ihalelerde kullanılacak sözleşmeler, 37 nci madde hükümlerine uygun olmak üzere Müsteşarlıkça düzenlenir.

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 37 – (1) Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı ve adresi.
c) Yüklenicinin adı, varsa ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin sözleşme bedeline dahil olacağı.
g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
h) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
ı) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
i) Gecikme halinde alınacak cezalar.
j) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları.
k) Denetim işlemlerine ilişkin şartlar.
l) Proje izleyicisi/izleyicileri tarafından yapılacak olan izleme ve takip usulleri.
m) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
n) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
o) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
ö) Varsa ihale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
p) Varsa sözleşmenin gizlilik esasları.
r) Anlaşmazlıkların çözümü.

Mücbir sebepler
MADDE 38 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 39 – (1) İdare tarafından teslim alınan hizmetin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisi tarafından belirlenen bir başkan ve en az iki üyeden oluşan muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerektiren işler, ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, İdare tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir.
(2) Taahhüdün tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.
(3) İdare, alımı yapılan hizmetin niteliğini ve ilgili mevzuatını esas alarak denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapabilir.
(4) Muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisince uygun bulunması halinde, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan ilgili muayene ve kabul yönetmeliklerine göre yapılabilir.

Kesin teminatın iadesi
MADDE 40 –(1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminatın; Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra, yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.
(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin, kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye verilir.İade edilemeyen teminatlar
MADDE 41 – (1) Bu Esaslara göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

Sözleşmede değişiklik yapılması ve sözleşmenin devri
MADDE 42 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; işin yapılma veya teslim yeri ile işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
(2) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devralacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devir alınamaz.
(3) İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devreden veya devir alanın sözleşmeleri feshedilerek geçici ve kesin teminatları Hazineye gelir kaydedilir.

Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi
MADDE 43 – (1) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarda Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Ceza ve ihalelerden yasaklama
MADDE 44 – (1) İhalelere katılmaktan yasaklama, isteklilerin ceza sorumluluğu ve görevlilerin ceza sorumluluğu hususlarında 4734 sayılı Kanunun 17, 58, 59 ve 60 ıncı maddeleri uygulanır.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 45 – (1) Bu Esasların uygulanması sırasında doğacak anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, gerekli bilgi ve belgeyi istemeye Müsteşarlık yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Sayıştay görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Esasları Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

RESMİ GAZETE SAYISI: 28478 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.11.2012
KARAR SAYISI: 2012/3851 KARAR TARİHİ: 12.10.2012

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru