KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > İgsaş - İstanbul Gübre Sanayi A.Ş

İgsaş - İstanbul Gübre Sanayi A.Ş

İgsaşın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

İGSAŞ'IN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

(Mülga Yönetmelik: Bu Yönetmelik, 14/05/2005 tarih ve 25815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Başbakanlığa Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler"den, "İGSAŞ'ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır. Mülga Yönetmelik metni aşağıya alınmıştır.)(HukukTürk)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; İGSAŞ/İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.'nin Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, yurt içinde ve yurt dışından yapılacak Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
İdare: İgsaş İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.'yi,
Yönetim Kurulu: İgsaş Yönetim Kurulunu,
Genel Müdür: İgsaş Genel Müdürünü,
Onay Mercii: İgsaş'ın ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya İgsaş Yönetim Kurulu Kararı ile yetki devri yapılan görevlilerini kapsar,
İhale Onay Belgesi: İhalesine çıkılacak işle ilgili ihale yetkilisine onaylatılan belgeyi,
Talep Sahibi Birim: Mal ve hizmet alımı talebinde bulunan birim,
İhale Organları: İhale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen İgsaş birimlerini,
İhale Yetkilisi: İhaleye ihale onayı veren ve ihale sonucunu onaylayan kişi ve kurullar ile yetki devri yapılmış görevlilerini, ifade eder.
İhale Komisyonları: İhale işlemlerini karara bağlamak üzere kurulan komisyonları,
İhale Komisyon Kararı: İhale Komisyonunca verilmiş olan kararı,
Mal: İgsaş'ın doğrudan üretim veya ana faaliyetleri ile ilgili satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal, malzeme ve hakları,
Hizmet: İgsaş'ın doğrudan üretim veya ana faaliyetleri ile ilgili satın alınan her türlü hizmeti,
Taşıma: Ambalajlama, yükleme, boşaltma, depolama ile bunlara ilişkin nakil işleri hizmetlerini,
Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri, konsorsiyumları,
Yüklenici: İgsaş'la sözleşme yapan istekli veya isteklileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri, konsorsiyumları,
Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,
Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, ortak girişimleri, konsorsiyumları,
Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,
Satınalma: Mal ve hizmet alımlarını,
SMİ: Satınalma Malzeme İkmal Müdürlüğü'nü,
APK: Araştırma Planlama Koordinasyon ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nü,
PRJ: Proje ve Kontrol Müdürlüğü'nü,
THM: Teknik Hizmetler Müdürlüğü'nü,
YDT: Yetki Devir Tablosunu,
İhtiyaç Dileği: Kullanıcı ve/veya talep sahibi birimlerce hazırlanan ve talep edilen mal ve hizmeti tanımlayan talep belgesini,
İmalatçı Firma: Üretmiş olduğu malzemelere ait tüm teknolojik bilgileri ve detayları bilen, söz konusu malzemeyi sistematik olarak üreten tek bir firmayı,
Uzman Firma/Firmalar: Kullanıcı ve/veya talep sahibi birim tarafından daha önce denenmiş ve yapılan araştırmalara göre bu işi en iyi yapan firma veya firmalardır,
İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları için istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin (Onay Mercii) onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
Tahmini Bedel/Yaklaşık Maliyet: İhale konusu işlerin tekliflerin alınmasından önce tahmin edilen bedeli, yaklaşık maliyeti,
İhale Dökümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları işlerinin; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameleri, sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,
Şartname: Mal ve Hizmet alımları ile ilgili Teknik ve İdari şartnameyi,
Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,
Açık İhale Usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
Pazarlık Usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde mal ve hizmet alımının yapılabilmesi için Ek YDT'suna göre ilgili makamdan onay alınarak yapılan usulü,
Doğrudan Temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek veya yerinden doğrudan temin edilebildiği usulünü.
ifade eder.

Sorumluluk
Madde 5 - Bu Yönetmeliğin kapsamına giren ve kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM
İhale Organları, Görevleri, Yetkileri

İhale Kurulları
Madde 6 - Yetki limitlerine göre belirlenen onay makamları, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurullardır.

İhale Komisyonunun Yetkileri
Madde 7 - Ek Yetki Devir Tablosunda (YDT) belirtilmiştir.

Yetki Limitlerinin Değiştirilmesi
Madde 8 - Yetki limitleri günün şartları göz önünde bulundurularak APK Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Yönetim Kurulu Onayıyla yürürlüğe girer.

Yetki Limitlerinin Aşılması
Madde 9 - Yetki limitleri hiç bir şekilde aşılamaz. İlk ihale onayı alınmasından sonra ihale devam ederken yetki limitlerinin aşılması durumunda Yetki Devir Tablosunda belirtilen limitler dahilinde revize ihtiyaç dileği düzenlenerek ilgili makama onaylattırılır. Onaylanan revize ihtiyaç dileği Alımı yapacak ilgili birime gönderilir. Revize ihtiyaç dileği düzenlenmeden satın alma taleplerine ait teklifler değerlendirilmez ve satın alma işlemine devam edilemez.

İhale Onayının Alınması
Madde 10 - İhale edilecek her türlü mal ve hizmet alımı ile ilgili olarak düzenlenen ihtiyaç dileği, tahmini bedel, şartnameler ve diğer dokümanlar onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır. İhale onay tarihi olarak, ihale yetkilisinin onay tarihi esas alınır.

İhale Komisyonları
Madde 11 - İhale komisyonları aşağıda belirtilmiştir:
Satın alma Malzeme İkmal Müdürlüğü, Teknik Hizmetler Müdürlüğü ve Proje Kontrol Müdürlüğü sorumluluğunda olan mal ve hizmet alımlarında;
a) Ek YDT'nun 14b.3.a maddesi çerçevesinde yapılan alımlarda İhale Komisyonu kurulmaz. Bu limitlerdeki alımlar alımı yapacak ilgili birim tarafından Doğrudan Temin usulü uygulanmak suretiyle temin edilir ve gerektiğinde teklifler teknik açıdan değerlendirilmek üzere talep sahibi ve/veya kullanıcı birime haberleşme kanalıyla gönderilir. Talep sahibi ve/veya kullanıcı birim söz konusu değerlendirmeyi mümkün olan en kısa sürede alımı yapacak ilgili birime Haberleşme kanalıyla yazılı olarak gönderir.
b) Ek YDT'nun 14b.3/b maddesinde belirtilen sınırlar içerisinde yapılacak alımlarda, İhale Komisyonu en az aşağıdaki şekilde kurulur:
Başkan: Alımı yapacak ilgili birimin müdürü,
Üye: İhtiyaç dileği sahibi ve/veya kullanıcı birim Müdür Yardımcısı,
Üye: Muhasebe Müdür Yardımcısı,
Raportör: SMİ'nin ilgili şefi, diğer birimlerde Mühendis veya Başmühendis,
Onay Mercii: İhale Komisyonu tarafından alınan satın alma kararları, ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylanır. satın alınan mal ve hizmetin niteliğine göre ihale komisyon başkanının talebi üzerine diğer müdürlüklerden de üye alınabilir.
c) Ek YDT'nun 14b.3/c ve 14b.3/d maddelerinde belirtilen limitler dahilinde yapılacak alımlarda, İhale Komisyonu en az aşağıdaki şekilde kurulur.
Başkan: İlgili Genel Müdür Yardımcısı,
Üye: Hukuk Müşaviri veya Avukat,
Üye: Satın alma Malzeme İkmal müdürü,
Üye: İhtiyaç dileği sahibi ve/veya kullanıcı birim Müdürü,
Üye: Muhasebe Müdürü,
Raportör: SMİ'nin ilgili şefi, diğer birimlerde Mühendis veya Başmühendis,
Onay Mercii: Komisyon tarafından alınan satın alma kararları;
1) Satın alma Ek YDT'nun 14b.3/c maddesinde belirtilen yetki sınırları içerisinde ise Genel Müdür tarafından,
2) Satın alma Ek YDT'nun 14b.3/d maddesinde belirtilen yetki sınırları içerisinde ise Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Satın alınan mal ve hizmetin niteliğine göre İhale Komisyon Başkanının talebi üzerine diğer müdürlüklerden de üye alınabilir. Tüm onay alma işlemleri alımı yapacak ilgili birim tarafından yerine getirilir.
Genel Müdür Yardımcısı'nın (Teknik) başkanlık edeceği İhale Komisyonu; Katalistler, Türbin, Kompresör, Mamül Ekipmanlar, Spektrofotometre ve Gaz Kramotografi alımlarında ihale tutarına göre Ek YDT'su esas alınarak belirlenir.

İhale Komisyonlarının Kuruluşu ve Toplantısı
Madde 12 - İhale Komisyonu, ihale komisyon başkanının yazılı daveti üzerine ihalenin son teklif verme gün ve saatinde toplanır. İhale Komisyonları, biri başkan olmak üzere, tek sayıda ve en az üç kişiden oluşur. Tüm komisyonlarda belirtilen üyelerin bir astı doğal yedek üyedir. İhale onayından sonra ihale komisyonu, ihale Başkanının onayı ile kurulur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. Ancak İmalatçı ve/veya uzman tek firmadan teklif istenilmesi ve teklifin son teklif verme gün ve saatinden önce gelmesi halinde, İhale Komisyonunun toplanma tarihi, Komisyon Başkanı tarafından tespit edilir.

İhale Komisyonunun Görevleri
Madde 13 - İgsaş'ın ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarını yurt içinden ve yurt dışından yetki limitlerini dikkate almak suretiyle yürütmek ve sonuçlandırmaktır. İhale komisyonunun Yetki Limitleri dahilinde yapacağı görevler;
a) Gelen tekliflerin geliş sırasına göre huzurda açılmasını sağlamak, evrakların kontrolünü yapmak, varsa uygunsuz olan belgeleri tespit etmek,
b) Komisyon huzurunda isteklilere ait teklif fiyatlarını açıklamak,
c) Komisyon tutanaklarını hazırlatmak ve alınan kararları imzalamak,
d) Eksik evrak veren istekliler var ise teklifini reddetmek veya belli bir süre içerisinde teminini sağlamak,
e) Sözleşmelerin uzatılıp uzatılmayacağına karar vermek,
f) Tekliflerin gerektiğinde teknik açıdan değerlendirmesini yaptırmak için ilgili Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
g) Değerlendirme sonucuna göre ihalenin iptaline veya devamına karar vererek sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

Raportörün Görevleri
Madde 14 - a) Oy kullanma yetkisi olmayıp, sekreterya görevini yürütür.
b) İhale Komisyon Başkanı tarafından belirlenecek ihale komisyonu gündemini Komisyon üyelerine duyurmak,
c) Komisyon toplanmasını sağlamak için gereken yazışmaları hazırlamak, imzalatmak,
d) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat mektuplarını ve teklif fiyatlarını tutanağa yazmak,
e) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere İhale Komisyon toplantı bildirisi şartnameler ve ihtiyaç dileğinin birer örneğini ihale komisyonu üyelerine dağıtmak,
f) Tutulan tutanakları Komisyon üyelerine ve Başkanına imzalatarak, aslını dosyada saklamaktır.

Komisyon Başkan ve Üyelerinin Bulunmaması
Madde 15 - Komisyon toplantılarına, Başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; Başkan ve üyelerin geçici görevli olarak görev mahalli dışında bulunmaları, sağlık izni, yıllık izin ve diğer kanuni izinleri kullanması ve herhangi bir nedenle toplantıya katılamaması hallerinde bulunmayanların yerine yedek üye toplantıya katılır.

İhale Komisyonu Kararları
Madde 16 - İhale Komisyonlarında karar çoğunlukla alınır. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda onay mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararını verir. İhale Komisyonu kararları yetki limitine göre ihale onayını veren makamın onayı ile yürürlüğe girer.

İhale Komisyonu Kararının Yeniden İncelenmesi
Madde 17 - Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla onay makamı komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttir. İhale Komisyonu kararları, onay makamı tarafından onaylanmayarak iade edildiği taktirde, ihale komisyonu iade sebeplerini de göz önünde tutarak konuyu yeniden inceler ve aldığı yeni kararı onay makamına yeniden sunar. Onay Makamı ilk görüşünde ısrar ederse son karar yine onay makamı tarafından verilir.

İhale Komisyonlarına Yardımcı Alt Komisyon Kurulması
Madde 18 - İhale Komisyonları vereceği kararlar için istişari mahiyette çalışmalar yaptırmak üzere işin özelliğine göre, bir Alt Komisyona makul bir süre vererek ihalenin doğru ve tarafsız bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla eksik görülen hususlarda net ve doğru bilgiye ulaşmak için isteklilere ait işyeri, bitirmiş olduğu işler, referansları gibi konularda ihaleye etki edebilecek tüm bilgi ve belgeleri derleyecek bir alt komisyon kurulmasını isteyebilir.

Alt Komisyon Kurulması ve Çalışma Esasları
Madde 19 - Alt komisyon kurulması ve çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.
a) Alt komisyonunun Kuruluşu: Alt Komisyon ihale komisyonu başkanı tarafından görevlendirilir.
b) Alt Komisyon Çalışmaları: Alt Komisyon İhale Komisyonunca gerekli görülen konularda incelemeler yapar. Alt komisyon bu hususta yapacağı çalışmayı İhale Komisyonundan ayrı bir mahalde sürdürür. Komisyon çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin sağlanması Alt Komisyon Başkan ve üyelerinin müşterek görev ve sorumluluğudur.
c) Alt komisyon, firmaların iş mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Alt komisyonun yapacağı idari ve teknik incelemeler Komisyon raporunda belirtilir.
d) Alt Komisyon verilen süre içerisinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiş olan ihale dokümanlarını İhale Komisyon Başkanına teslim eder.
e) Alt Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Ancak bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde İhale komisyon başkanından makul bir süre uzatım talebinde bulunabilir ve İhale Komisyon Başkanı istenilen makul süreyi inceleyerek gerekli süreyi verir.

İhale Komisyonu Kararlarının Saklanması
Madde 20 - İhale ile ilgili tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlanan İhale Komisyon kararları, raportör tarafından dosyalanır ve mevzuatında belirtilen sürece saklanır. İhale Komisyon Kararlarından istemeleri halinde ilgili raportör tarafından birer suret İhale Komisyon üyelerine verilir. Bu üyelerce, gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınır.
Komisyon Kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü şahıslara verilemez.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale İşlemleri

Temel İlkeler
Madde 21 - İhale İşlemleri temel ilkeleri;
a) İgsaş yetkilileri bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenirliliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
b) Bütçesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.
c) Satın alma süratle sonuçlandırılarak, alımı yapılacak olan mal ve hizmet talepleri teklifte belirtilen teslim süresi de dikkate alınarak temin edilir.
d) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, Açık İhale usulü temel usuldür. Pazarlık ve Doğrudan temin ihale usulü, bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde uygulanır.

İhale Esasları
Madde 22 - Satın almalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.
a) Teknik ve İdari Şartnamede belirtilen hususları sağlaması kaydıyla, İhale ekonomik açıdan en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi nedeniyle, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar:
1) Daha önce bu ve benzeri işleri ihtilafsız şekilde bitirdiğine dair kamu ve özel kuruluşlara ait referansları.
2) Daha önce idaremize bu konu ile ilgili hizmet verilmiş ise memnun kalınıp kalınılmadığı gibi işin özelliğine göre diğer hususlara ihale dokümanında yer verilerek ihalenin bu şekilde değerlendirileceği açıkça belirtilir.
b) Sözleşme Türleri: Bu Yönetmelikte Götürü bedel ve Birim Fiyat Sözleşmesi olmak üzere iki ayrı sözleşme türü uygulanır.
1) Birim Fiyat Sözleşmesi: Teklif formu ekindeki cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan bedel üzerinden düzenlenen sözleşme türüdür.
2) Götürü Bedel Sözleşmesi: İhale konusu mal ve hizmet alımlarının bir bütün olarak, anahtar teslimi şeklinde ihale edildiği ihalelerde Götürü Bedel Sözleşmesi uygulanır.
Tip Sözleşmede, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre bu Yönetmeliğin emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla ihaleyi yapan birim tarafından düzenlenir.

İhtiyaç Talep Belgelerinin Hazırlanması
Madde 23 - a) Alıma Konu Mal ve Hizmet Taleplerinin Nerede Kullanılacağının Tespiti: İhtiyaç konusu mal ve hizmet alımlarının, üretim yada işletmenin ana faaliyeti ile ilgili olup olmadığı talep sahibi birim tarafından ihtiyaç dileği üzerinde belirtilir. Alım talebinin nerede kullanılacağı ihtiyaç dileği üzerinde belirtilmeyen ihtiyaç dilekleri hiçbir işleme tabi tutulmadan, talep sahibi birime iade edilerek alıma konu mal ve hizmetin nerede kullanılacağının belirtilmesi istenilir ve bu tespit yapıldıktan sonra, işin Kamu İhale Kanununa veya İgsaş ihale Yönetmeliğine göre işlemlerine başlanılır.
b) İhtiyaç Talep Yöntem ve Usulleri: Alımlar, talep sahibi birimlerce düzenlenen ihtiyaç dileği ile yapılır. Birimler talep ettikleri mal veya hizmete ilişkin stok veya hizmet numarasını, teknik özellikleri, miktarı, tahmini tutarı, istenilen temin süresini ihtiyaç dileğinde tanımlarlar. Ayrıca birimler teknik şartnameler, çizim, resim, örnek, kod numarası, mal ve hizmetin temin edileceği muhtemel firmalara ait bilgiler gibi her türlü yardımcı ve kolaylaştırıcı bilgi ve belgeyi de ihtiyaç dileğine eklerler.
Talep sahibi ve/veya kullanıcı birim tarafından tanzim edilen ihtiyaç dileklerinde;
1) İhtiyaç dileği tanziminde talep sahibi ve/veya kullanıcı birim tarafından herhangi bir firma belirtilmemesi halinde, kullanıcı ve/veya talep sahibi birimin firma önerisi olmadığı anlaşılacak ve alım açık ihale usulüne göre yapılacaktır.
2) İhtiyaç dileği tanziminde talep sahibi ve/veya kullanıcı birim tarafından "İmalatçı Firma" belirtilmesi halinde başka bir firma arayışına gidilmeksizin direkt olarak o firmadan doğrudan temin usulüne göre teklif alınmak suretiyle alım yapılacaktır.
3) İhtiyaç dileği tanziminde talep sahibi ve/veya kullanıcı birim tarafından "Uzman Firma/Firmalar" belirtilmesi halinde başka bir firma arayışına gidilmeksizin direkt olarak o firma/firmalardan doğrudan temin usulüne göre teklif alınmak suretiyle alım yapılacaktır.
4) Gerekli ve zorunlu hallerde belli bir marka veya model belirtilerek mal talebinde bulunulması halinde, talep sahibi birim tarafından bu zorunluluğun gerekçeleri bir tutanakla açıkça belirtilir ve tutanak imzalanarak ihtiyaç dileği ekinde ihaleyi yürüten ilgili birime gönderilir. Bu tür taleplerde ilgili birimce tutanağın düzenlenmemesi halinde ihale işlemine başlanılmaz.
c) Stok Seviyesiz Malzemelerin Talebi: Kullanıcı Müdürlükler tarafından ambarlarda stoklu olarak bulundurulması gerekmeyen malzemeler için ihtiyaç dileği düzenlemek suretiyle talep yapılır. İhtiyaç dileği ambar araştırması ve ödenek kontrolü yapıldıktan sonra Yetki Devir Tablosuna göre gerekli imzalarda tamamlanarak alımı yapacak ilgili birime teslim edilir.
d) Stok Seviyeli Malzemelerin Talebi: Sürekli olarak kullanıldıkları veya işletme ve bakım emniyeti maksadıyla ambarlarda asgari ve azami stok seviyeleri tespit edilmek suretiyle belli bir asgari stok seviyesinde devamlı olarak bulundurulan malzemelerin satın alma talep yetkisi stok Teklif Formu doldurmak suretiyle kullanıcı Müdürlükler tarafından satın alma Malzeme İkmal Müdürlüğüne devredilmiştir. Stok seviyeli malzemelerin talebi Malzeme İkmal Müdür Yardımcılığı tarafından ihtiyaç dileği düzenlemek suretiyle başlatılır. Stok kontrolü yapıldığından ayrıca ambar araştırması yapılmaz. Ödenek kontrolünden sonra Yetki devir tablosuna göre gerekli imzalar tamamlanarak satın alma Malzeme İkmal Müdürlüğüne teslim edilir.
e) Hizmet Alımı Talebi: Talep sahibi birimlerce ihtiyaç dileği düzenlemek suretiyle yapılır. Ambar girişi söz konusu olmadığından hizmet alımlarında ambar araştırması yapılmaz. Ödenek kontrolünden sonra Yetki Devir Tablosuna göre gerekli imzalar tamamlanarak alımı yapacak ilgili birime teslim edilir.
f) Mal ve Hizmet Alımlarının Birlikte Yapılması: Mal ve Hizmet alımlarının birlikte yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, parasal olarak mal tutarının değeri daha fazla ise ihtiyaç dileğine mal stok numarası verilmek koşuluyla Mal Alım İhalesi, talep edilen işin hizmet alımının parasal değeri daha yüksek ise hizmet stok numarası verilmek şartıyla Hizmet Alım İhalesi uygulanır.
g) Revize İhtiyaç Dileğinin Tanzimi: Alınan tekliflerin ihtiyaç dileği tanzimindeki Yetki Devir Tablosunun ilgili maddesinde belirtilen yetki limitleri aşılıyorsa, talep sahibi veya kullanıcı birim tarafından Yetki devri tablosuna göre isteklilere ait tekliflerde belirtilen tutarlarda olmak üzere Revize ihtiyaç dileği düzenlenerek Yetki devir tablosundaki limitlere göre ilgili makama onaylattırılır.
Onaylanmış revize ihtiyaç dileği en seri şekilde alımı yapacak ilgili birime teslim edilir. Revize ihtiyaç dileği düzenlenmemiş satın alma taleplerine ait teklifler değerlendirilmez ve satın alma işlemlerine devam edilemez.

Tahmini Bedelin Tespiti/Yaklaşık Maliyet
Madde 24 - Mal veya hizmet alımları ile ilgili ihale yapılmadan önce, talep sahibi ve/veya kullanıcı birimlerce her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere tahmini bedel belirlenir ve ihtiyaç dileğine yazılır. Tahmin edilen bedelin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur. İhale konusu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yetkili mercilerce tespit edilmiş birim fiyat varsa bunlar uygulanır.
Mal ve hizmet alımlarında olduğu gibi bakım, onarım ve tamir işleri içinde talep sahibi birim tarafından tahmini bedel tespit edilir. Yukarıda belirtilen bilgilerin noksan bulunması halinde ihtiyaç talep belgeleri veya talep yazıları tamamlanmak üzere ihaleyi yürüten birim tarafından alım talebinde bulunan birimlere iade edilir. Tahmin edilen bedelin tespit edildiği tarih ile ihale tarihi arasında geçen süreçte, ihale konusu işin tahmini fiyatlarını etkileyen olayların ülkemizde ve/veya dünyada yaşanması halinde, tahmin edilen bedelin tespiti ilgili birimce yeniden yapılır ve ihale dosyasında muhafaza edilir.

Taleplerin Acele Kaydıyla Verilemeyeceği
Madde 25 - İhtiyaçların acele kaydı ile verilmemesi esastır. Acele talep etme zorunluluğu bulunması hallerinde, aciliyet sebeplerinin gerekçelerini belirten bir tutanak tanzim edilecek ve alımı talep eden birimce imzalanarak ihtiyaç dileği ekinde ilgili birime gönderilecektir. Alımı yapacak ilgili birim, ihtiyaç konusu mal ve hizmetin temin edilememesi halinde, durumu, en kısa zamanda ihtiyaç sahibi birime sözlü ve yazılı olarak bildirir.

Birimlerin Doğrudan Yapacağı Alımlar
Madde 26 - Müdürlükler bir ay içerisinde iş avansı olarak her defasında Ek YDT'nun 14b.1/a, Adana ve İskenderun Depo Şefi bir ay içinde Ek YDT'nun 14b.1/b, Ankara İrtibat Bürosu Müdürlüğü ise bir ay içerisinde Ek YDT'nun 14b.1/c, maddesinde belirtilen tutarı aşmamak üzere ihtiyaç dileği düzenlemeden doğrudan mal ve hizmet alımı yapabilirler. Müdürlükler aldıkları iş avanslarını mal ve hizmet alımlarının tamamlanmasından sonra yazılı belgeleri ibraz ederek en kısa zamanda kapatırlar. Birimlerin doğrudan satın alma yetkisi sadece yurtiçi alımlar için geçerlidir.

Şartname Hazırlanması
Madde 27 - Mal ve Hizmet talepleri ile ilgili işin özelliğine göre şartnameler hazırlanır.
a) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili işlerin her türlü özelliğini belirten teknik şartnameler, kullanıcı ve/veya talep sahibi birim tarafından hazırlanır. Teknik Şartnameler İhtiyaç dileği ekinde alımı yapacak ilgili birime gönderilir.
b) Ek YDT'nun 14b.3/a maddesindeki limiti aşan alımlarla ilgili alımı yapacak olan ilgili birim tarafından bu Yönetmelik ekinde ana hatları belirtilen ve alım yapılacak işin özellik, aciliyet ve piyasa şartları göz önünde bulundurularak Yönetmeliğe aykırı olmamak koşuluyla İdari Şartname hazırlanır.
İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili işlerin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler; kaliteden ödün verilmeden, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyecek hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Talep sahibi ve/veya kullanıcı birim tarafından tanzim edilen ihtiyaç dileği ekinde verilecek olan Teknik Şartnamenin her sayfasının ihtiyaç sahibi birim tarafından imzalanması zorunludur. Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Gerekli ve zorunlu hallerde belli bir marka, model, patent, kaynak veya ürün belirtilir. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara burada yer verilebilecektir.

İhale Dökümanında Bulunması Gereken Hususlar
Madde 28 - İhale dökümanında isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yapılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur.
İdari Şartnamede, ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
1) İşin adı, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
2) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
3) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin verileceği adres,
4) İsteklilere talimatlar,
5) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
6) İhale dökümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
7) Tekliflerin geçerlilik süresi,
8) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,
9) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
10) Anlaşmazlıkların çözümü,
11) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, kısmi veya alternatif teklif verilip verilmeyeceği,
12) Ulaşım, sigorta, gümrük, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,
13) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belge,
14) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belge,
15) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,
16) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar,
17) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,
18) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar ve teminatların geçerlilik süresi,
19) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu ve isteklilerin bu nedenle idareden herhangi maddi ve manevi talepte bulunmayacağı,
20) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar,
21) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde verileceği,
22) Sözleşme ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,
23) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,
24) Şartnamede belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi.

İhale İlan Süreleri ve Kuralları
Madde 29 - Bütün isteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli bir süre tanınarak ihaleye çıkılması esastır. İhale ilan tarihi ile tekliflerin alınma tarihi arasında Yetki Devir Tablosuna göre;
a) Ek 14b.3/a maddesinde belirtilen limitlerde yapılacak alımlarla ilgili gazete ilanı verilmeden mal ve hizmet alımları ile ilgili teklif istenilmek suretiyle doğrudan yapılır.
b) Ek 14b.3/b maddesinde belirtilen limitler arasında yapılacak alımlarda en az 10 (on) gün öncesinden Basın İlan Kurumu tarafından belirlenecek ulusal basındaki en az bir gazeteye ve idarenin bulunduğu ildeki Valilik tarafından belirlenecek tirajı yüksek en az bir yerel gazeteye bir gün ilan verilmek suretiyle ihaleye çıkılır.
c) Ek 14b.3/c maddesinde belirtilen limitler arasında yapılan alımlarda en az 15 (on beş) gün öncesinden Basın İlan Kurumu tarafından belirlenecek ulusal basındaki en az bir gazeteye bir gün ilan verilmek suretiyle ihaleye çıkılır.
d) Ek 14b.3/d maddesinde belirtilen limitler üzerinde yapılan alımlarda 20 (yirmi) gün öncesinden Basın İlan Kurumu tarafından belirlenecek ulusal basındaki en az bir gazeteye veya Resmi Gazete ye bir gün ilan verilmek suretiyle ihaleye çıkılır.
e) Fabrikanın çalışması ve üretimine dönük olarak ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen bir durumun oluşması ve ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması halinde yetki devir tablosunda belirtilen limitlerdeki alımlara karar verecek olan makamdan gerekçeleri belirtilerek onay alınmak suretiyle gazete ilanı verilmeksizin doğrudan teklif istenilmek suretiyle ihaleye çıkılabilir.

İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar
Madde 30 - İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
c) İhalenin adı, türü, miktarı,
d) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer,
e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
f) Geçici ve Kati Teminat Tutarları,
g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı ihaleye teklif verebilmek için ihale dokümanı satın alınmasının zorunlu olduğu,
h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belge,
i) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belge,

İhale Dökümanlarının Verilmesi
Madde 31 - İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale döküman bedelini Muhasebe Müdürlüğüne veya İdarenin ilgili hesaplarına yatırmak suretiyle satın almaları zorunludur. İhale dökümanlarına ait satış bedeli, her yılın başında Muhasebe Müdürlüğünce belirlenir.

Ortak Girişim
Madde 32 - Ortak girişimciler kendi aralarında bir ortak girişim yaptıklarına dair beyannamelerini ve/veya konsorsiyum protokolünü pilot ortağın da belirtildiği şekilde Noter Tasdikli olarak teklif zarfı içerisinde vermek zorundadır. Ortaklık beyannamesinde ve/veya konsorsiyum protokolünde, ortak girişimini oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

Alt Yükleniciler
Madde 33 - İhale konusu işin özelliği nedeniyle istekliler tarafından ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenilebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz ve işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
Madde 34 - İdare gerekli gördüğü veya ihale dökümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edilmesi halinde saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedenini belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği, bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ve şartname alanlara bir yazı ile duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri ve varsa eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. İhalenin iptal edilmesi halinde tahsil edilen şartname bedeli iade edilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uyulması Gereken Kurallar ve Ceza Hükümleri

İhalelere Katılmayacak Olanlar
Madde 35 - Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:
a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3718 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,
d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
e) Bu maddenin (c) ve (d) bentlerindeki şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,
f) Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç)
İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri içinde geçerlidir.
İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
Ayrıca bu durumun, değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi halinde bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhale Dışı Bırakılma Nedenleri
Madde 36 - Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
i) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,
j) Bu Yönetmeliğin 37 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilenler ihale dışı bırakılırlar.

Yasak Fiil veya Davranışlar
Madde 37 - İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek bir tek teklif üzerinde birden fazla fiyat teklifi vermek,
e) Bu Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Firmalarla Ticari İlişkilerin Kesilmesi
Madde 38 - Bu Yönetmeliğin 37 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, Kamu İhale Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından verilir. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayenin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayenin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.
İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu
Madde 39 - İsteklilerin ceza sorumluluğu ile ilgili Kamu İhale Kanununun 59 uncu maddesindeki hükümler uygulanır.

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu
Madde 40 - Görevlilerin ceza sorumluluğu ile ilgili Kamu İhale Kanununun 60 ıncı maddesindeki hükümler uygulanır.

Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı
Madde 41 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamaz. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre bu Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır.

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar
Madde 42 - Kamu İhale Kanununun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:
a) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.
b) İhale dökümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayınlandığı gün dikkate alınır. Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.
c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale ile İlgili Değerlendirme Bilgi,
Belge ve Kurallar

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması
Madde 43 - İlan yapıldıktan sonra ihale dökümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilir ve söz konusu değişikliklerle ilgili zeyilname hazırlanır, ihale onay makamından onay alınarak yapılan değişiklik üç gün içinde şartname satın alanlara ve satın alacaklara duyurulması için ihaleyi yapan birime intikal ettirilir.
Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) takvim günü zeyilname ile ertelenebilir. Erteleme kararı ihale dokümanı alanlara bir yazı ile duyurulur. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dökümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden iki (2) iş günü öncesine kadar açıklama talep edebilir. İdarenin ihaleyi yapan birimi açıklama talebini uygun görür ise cevaplar, uygun görmez ise cevaplanmaz.

Teklif Fiyatına Dahil Olan Masraflar
Madde 44 - Teklif fiyatına dahil olan masrafların kime ait olacağı ihale dökümanında belirtilecektir.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması
Madde 45 - Teklif mektubu ve teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Ayrıca Teklif mektubu için ikinci zarf kullanılmayacaktır.
Standart olarak ihale dökümanı ekinde verilen formata uygun olarak hazırlanan Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dökümanın tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticari unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce kaşelenmiş ve imzalanmış olması gereklidir.
Teklifler, ihale dökümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İgsaş Haberleşme servisine verilir. Bu saatten sonra verilen teklif zarfları Haberleşme Servisi tarafından kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilebilecek tekliflerin ihale dökümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme alınmayacak olan tekliflerin alınış zamanı Haberleşme servisi tarafından bir tutanakla tespit edilir ve ihale komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmaz.
Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Kısmi ve Alternatif Teklif Verilip Verilemeyeceği:
Madde 46 - Kısmi ve Alternatif teklif verilip verilemeyeceği ihale dökümanında açıkça belirtilir.
a) Alternatif Teklif: İhale dökümanında alternatif teklif verilmeyeceği belirtilmesine rağmen teklif mektubunun tutar hanesinin dışında herhangi bir yere ayrı teklif tutarı yazan ya da ek olarak alternatif teklif veren isteklinin tüm teklifi red edilerek geçici teminatı irad kaydedilir.
İhale dökümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde ayrıca bir başka zarfa konulmadan, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak Haberleşme servisine teslim edilir.
b) Kısmi Teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarelerce ihaleye katılımı, rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında teminini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı mal kalemlerine teklif verilmesine, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise farklı şartları ihtiva eden kısımlara ayrılarak ihale konusu malın tamamına veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, bazı mal kalemleri veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini, ifade eder.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi
Madde 47 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dökümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dökümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici Teminat
Madde 48 - İhalelerde, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat alınır. Geçici teminat istenmeyecek ihalenin belirlenmesinde İhale Onay Makamı yetkilidir.

Banka ve Özel Kuruluşlar Tarafından Verilen Teminat Mektupları
Madde 49 - Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. Süresiz teminat mektupları da kabul edilir.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler ve Geçici Teminatın İadesi
Madde 50 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası veya teklifindeki yabancı para birimleri,
b) Bankalar ve özel Finans Kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Bu maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra ihale dosyasında muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise fotokopilerinin arkasına alındı imzası alınarak firma yetkililerine hemen iade edilir, alınmayanlar ise bir yazı ekinde ilgili Bankasına gönderilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Teklif Alınması
Madde 51 - Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile bağlı ortaklıkların İdarenin açmış olduğu mal ve hizmet alımı ihalelerine katılmak istemeleri halinde, Geçici Teminat ile Kesin teminat ve diğer yeterlilik belgelerini vermeleri zorunlu değildir.

ALTINCI BÖLÜM
İhale Usulleri Uygulaması

Uygulanacak İhale Usulleri
Madde 52 - İdaremizce yapılacak mal veya hizmet alımları niteliğindeki işlerin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:
a) Açık İhale Usulü,
b) Pazarlık Usulü,
c) Doğrudan Temin.

Açık İhale Usulü
Madde 53 - Açık ihale usulü, ihaleye bütün isteklilerin teklif verebileceği usuldür.

Pazarlık Usulü
Madde 54 - İdare tarafından gerekli görülen hallerde mal veya hizmet alımının yapılabilmesi için Ek YDT'na göre ilgili makamdan gerekçeleri belirtilerek onay alınmak suretiyle Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılır.
Alımın bu şekilde gerçekleştirilmesine karar verecek makam, Ek YDT'na göre ilgili onay makamı olup alınacak onayda şartnamesinde hangi maddelerin istenilip hangi maddelerin istenilmeyeceği açıkça belirtilir. Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, ilan yapılması zorunlu değildir.
Belgeler bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenir. Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dökümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir.
Pazarlık usulü ile çıkılan ihalede son teklif verme gün ve saatinde isteklilerinde hazır bulunacağı ihale dökümanında belirtilir. İhale Komisyonu, gelen teklifleri isteklilerinde hazır bulunduğu huzurda açıkladıktan sonra, İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine her istekliyle görüşür. Teknik görüşmeler sonunda verilen teklifler üzerinde Komisyon huzurunda açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır.
Yapılan görüşmeler sonunda işin kapsamında yaklaşık maliyet ile ilgili parasal yönden bir artış olması halinde, ilgili birimce bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (g) fıkrası dikkate alınarak revize ihtiyaç dileği düzenlenerek işlemlere devam edilir.
Ek YDT'nun 14b.3/b maddesinin üst sınırına kadar olan (üst sınır dahil) mal alımlarında malın sözleşme yapma süresi içinde istekli tarafından teslim edilmesi ve bunun İhale Yetkilisince uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Doğrudan Temin Usulü
Madde 55 - Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmadan doğrudan temini usulüne başvurularak ihale gerçekleştirilir. Doğrudan temin usulünün uygulandığı ihalelerde şartname hazırlanması zorunlu değildir.
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,
c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi,
d) Ek YDT'sunun 14b.3/a maddesinde belirtilen limitin 1/50'si tutarına kadar olan alımlar alımı yapacak ilgili birim memurlarınca piyasada fiyat araştırması yapılarak ve en az bir firmadan yazılı teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
e) Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak her türlü mal alımlarında hiçbir formaliteye başvurulmadan doğrudan teklif istenilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Ek YDT.sunun 14b.3/a maddesinde belirtilen limitin 1/50'sinden itibaren mal ve hizmet alımlarında portföydeki firmalardan teklif istenilmek suretiyle teklif istenilerek alım gerçekleştirilir. Bu şekilde sonuçlandırılan alımlarla ilgili alımın ne şekilde yapıldığı kaç firmadan teklif istenildiği ve fiyat dökümanlarının yer aldığı bir alım tutanağı düzenlenir. Alım tutanağı alım işini devam ettiren ilgili satın alma memuru, ilgili satın alma Şefi ile Satın alma Malzeme İkmal Müdürü tarafından imzalanır ve dosyasında muhafaza edilir.
f) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması. (Liman kiralama, depo kiralama, araç ve iş makinesi kiralama hizmetleri)
g) Fabrikanın çalışması ve üretimine dönük olarak ani ve beklenmeyen veya idare tarafından öngörülmeyen olayların ortaya çıkması halinde konu ile ilgili yeterliliği bilinen en az üç (3) firmadan doğrudan teklif istenilerek ihaleye çıkılır. Üçten (3) az teklif temin edilmesi halinde de ihale sonuçlandırılır. Programlı işler bu kapsama girmez.
h) Kullanıcı ve/veya talep sahibi birim tarafından ihtiyaç dileği tanziminde "İmalatçı Firma" veya "Uzman Firma/Firmalar" belirtilmesi halinde başka hiçbir firmadan teklif alınmaksızın doğrudan temin usulüne göre bu firma veya firmalardan direkt olarak teklif istenilerek alım gerçekleştirilir.
i) Tesisin emniyeti ve üretimin devamının sağlanması amacıyla özellikle mesai saatleri dışı ve tatil günlerinde acil olarak mal, malzeme veya hizmet temininin ortaya çıkması halinde, ihtiyacın ortaya çıkması ve acil olarak karşılanmasının gerekçeleri ve nereden ne şekilde karşılandığı bir tutanakla belirtilmek ve ilgili nöbetçi amirinde imzası alınmak suretiyle ihtiyaç sahibi birim tarafından ihtiyaçlar karşılanabilir.
Bu maddeye (i) göre yapılacak alım tutarı hiçbir şekilde Ek YDT'nun 14b.1/a maddesinde belirtilen limiti aşamaz ve hizmetin görüldüğüne dair "Hizmet Görülmüştür" şerhi ihtiyaç dileği üzerinde belirtilerek gerekçelerini belirten "Tutanakla" birlikte ilk iş gününde satın alma Malzeme İkmal Müdürlüğüne gönderilir.
Bu maddenin (d) bendinin uygulanması halinde, ihale dökümanı hazırlanmadan İhale Komisyonu Kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince (Onay Mercii) görevlendirilecek kişiler tarafından en az bir (1) teklif temin edilerek alım yapılır. (g) bendinin uygulanmasında Ek YDT'nda belirtilen parasal limite göre ilgili onay makamı yetkilidir.

Üçten Az Teklif Temin Edilmesi Hali
Madde 56 - Açık ihale, Pazarlık ve Doğrudan temin ihale usullerinde 3'ten az teklifin gelmesi halinde; gelen tekliflerin üçten az olmasına bakılmaksızın, ihale sonuçlandırılır. Bu şekilde ihalenin sonuçlandırılması halinde tüm hususlar satın alma Tutanağı ve/veya ihale komisyonu kararında açıkça belirtilir.

Çıkılan İhalede Hiç Teklif Alınamaması Hali
Madde 57 - Açık ihale, Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile çıkılan ihaleye son teklif verilme gün ve saatine kadar hiçbir istekliden teklif alınamaması durumunda Yetki Devir Tablosunda belirtilen tutarlar doğrultusunda ilgili Onay Makamından Onay alınmak suretiyle portföyümüzde bulunan ve/veya gerekli ön araştırma yapılmak suretiyle tespit edilecek firmalardan acilen teklif istenilmek suretiyle ihale en seri şekilde sonuçlandırılır.

Tekliflerin Alınması ve Açılması
Madde 58 - Teklifler, ihale dökümanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar İgsaş Haberleşme servisine verilir. Haberleşme servisi ihale dökümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğunu bir tutanakla tespit ederek, zarfların açılıp açılmadığını ve tekliflerin kimlere ait olduğunu, evrak kayıt numarası belirtilerek İhale Komisyon başkanına imza karşılığında teslim eder. İhale Komisyon Başkanının ihaleye kaç istekli tarafından teklif verildiğini İhalede hazır bulunanlara bildirmesinin ardından ihaleye hemen başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Teklif zarfları Komisyon üyelerince paraflanır. Teklif zarfları hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır. Firmalar ve vermiş oldukları fiyat teklifleri huzurda okunduktan sonra ilk oturum isteklilere kapatılır. İsteklilerin bulunmadığı toplantıda İkinci oturuma hemen başlanılarak evrakların değerlendirilmesine geçilir.
İkinci oturumda Geçici teminatların yeterli ve uygun olup olmadığı kontrol edilir. Geçici teminatı usulüne uygun olmayan veya teklif edilen fiyatın %3'ünden az olması halinde ihale dışı bırakılır. Usulüne uygun olmayan geçici teminat daha sonra firmaya iade edilir. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak İhale Komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlatılamaz. Teklifler ve teminat mektupları Komisyon üyelerince parafe edildikten sonra diğer ihale dökümanları ile birlikte tüm belgeler dosyasında muhafaza edilmek üzere komisyon huzurunda Raportör tarafından teslim alınır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi
Madde 59 - İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda, talep sahibi ve/veya kullanıcı birim tarafından; tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla bu Yönetmeliğin 58 inci maddesi hükümleri kapsamında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden vermiş oldukları teklifle ilgili yazılı açıklamalar istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dökümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Yazışma işlemi, talep sahibi ve/veya kullanıcı birimin talebi üzerine ihale komisyon başkanınca da uygun bulunması halinde, ihale işlemini yürüten birim tarafından yerine getirilir.
Tekliflerin Komisyon huzurunda teknik değerlendirilmesinin yapılmasının mümkün olmaması halinde, Komisyon Başkanının önerisi ile talep sahibi ve/veya kullanıcı birime teknik açıdan değerlendirilmek üzere haberleşme kanalıyla gönderilir. Teknik değerlendirmeyi yapacak olan ilgili birim, tekliflerin teknik sonucunu açık bir şekilde "teknik açıdan uygundur" veya "teknik açıdan uygun değildir" ifadesi ile bir rapor halinde en kısa zamanda İhale Komisyon Başkanına sunulmak üzere ihaleyi yürüten ilgili birime gönderir.
Tekliflerin değerlendirilmesinde öncelikle belgelerin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.
Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgelere eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işle ilgili yeterlilik belgeleri ve tekliflerin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.
En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar İhale Komisyonunca resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen iki takvim günü içinde yazılı olarak ihaleyi yapan birime bildirmek zorundadır.
İstekli düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Aşırı Düşük Teklifler
Madde 60 - Teklifler değerlendirilirken, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. Yazılı açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali
Madde 61 - İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, İhale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonunun kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talepte bulunan istekliye bildirir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
Madde 62 - İhale dökümanında istenilen belge ve şartları sağlamaları koşuluyla ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esas alınarak belirlenir ve ihale, en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
İhale komisyon kararı tutanağı gerekçeleri belirtilerek komisyon üyelerince imzalanır ve ihale kararı Onay Makamına sunulur. Kararlarda isteklilerin ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri açıkca belirtilir. Komisyon kararları ve Onay işlemleri ihale işlemini yürüten birim tarafından yerine getirilir.
Onay merci, ihale kararını en geç 5 gün içinde onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder.
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi
Madde 63 - İhale sonucu, ihale kararlarının yetki limitlerine göre onaylandığı günü izleyen en geç yedi (7) takvim günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle veya alındığının teyidini yazılı olarak almak kaydıyla faks ile bildirilir.
Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) takvim günü faks ile gönderildiyse yazılı faks teyidinin geldiği tarih kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye yedi (7) takvim günü ilave edilir. Tebligat isteklinin imzası alınmak suretiyle elden de yapılabilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılabilir.
Teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin tebliğ tarihinden itibaren üç (3) gün içinde yazılı talepte bulunması halinde tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının ya da uygun görülmemesinin gerekçeleri idarece kendilerine yazılı olarak bildirilir.

Sözleşmeye Davet
Madde 64 - Bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç (3) takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş (5) takvim günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle veya alındığının teyidi alınmak şartıyla yazılı olarak faks ile bildirilir.
Posta ile gönderildiyse mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci (7) takvim günü faks ile gönderildiyse yazılı faks teyidinin geldiği tarih kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Ancak, bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle de tebliğ edilebilir. Yabancı istekliler için bu süreye yedi (7) takvim günü ilave edilir.
Sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan ihalelerde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin yukarıda belirtildiği şekilde yapılır.

Kesin Teminat
Madde 65 - Taahhüdün sözleşme ve ihale dökümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklilerden ihale bedeli üzerinden hesaplamak suretiyle en az %6 oranında kesin teminat alınır.

Sözleşmenin Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
Madde 66 - İstekli bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde belirtilen sürede kesin teminatını vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra geçici teminat iade edilir.
Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve hakkında bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi hükümleri uygulanır. Bu durumda, İdare, ekonomik açıdan en düşük ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en düşük ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilir ihale iptal edilir.

Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumlulukları
Madde 67 - İdare, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli süresinin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş takvim günü içinde, on takvim günü süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu taktirde, geçici teminat geri verilir istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu durumda ilgili görevliler hakkında bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
Madde 68 - Yetki Devir Tablosunun Ek 14b.3/a maddesinde belirtilen limiti aşan alımlarla doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda gerekli görülenler haricindeki bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler, İhale Onay mercii ile yüklenici tarafından imzalanır. Yetki Devir Tablosunun Ek 14b.3/d maddesinde belirtilen limitlerdeki ihalelerin sözleşmeyi imzalama yetkisi Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına aittir. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İmzalanan sözleşmenin aslı Haberleşme servisinden geçirilmek kaydıyla bir yazı ekinde muhasebe müdürlüğüne gönderilir. Sözleşmenin bir sureti ilgili müdürlüğe gönderilirken bir suretide ihale işlemini yürüten ilgili birimde muhafaza edilir.

İdare Tarafından Sözleşme Süresinin Uzatılması
Madde 69 - Mal ve Hizmet alımlarında isteklilerle yapılan sözleşmelere, sözleşme süresinin en fazla ne kadar uzatılabileceğine dair madde konulabilir. Satın alınan mal ve hizmetten memnun kalınması durumunda günün koşulları ve Şirket çıkarları dikkate alınarak yapılmış olan sözleşmeler uzatılabilir. Bu konudaki kararı İhale Komisyonu verir.
İhale Komisyon Kararı, bu Yönetmeliğin 11 ve 16 ıncı maddesinde belirtilen şekilde ilgili Makam tarafından onaylandıktan sonra ilgili ihale birimi tarafından uygulamaya konulur.
Bir kez uzatılan sözleşmenin bir daha uzatılması mümkün değildir.
Uzatılması muhtemel olan işlerde şartname ve sözleşmelerdeki işin süresi maddesine "sözleşme bitim tarihinden 45 gün önce taraflar sözleşmenin feshini yazılı olarak talep etmedikleri takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzar" maddesi ilave edilecektir.

İsteklinin Talebi Üzerine Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Mücbir Sebepler
Madde 70 - İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir ve bu uygulamaya ihale dökümanında yer verilir.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi
Madde 71 - İşin, Sözleşme ve İhale dökümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı; sosyal güvenlik kuruluşlarından alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından Yükleniciye iade edilir.
Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin mal ve hizmetin kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
Kesin teminat mektubunun süresi ihale dökümanında belirtilir.
Sözleşmenin konusu işin piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde ilişiksiz belgesi getirilmesine gerek kalmadan malın teslimini ve kabulünü müteakip teminat yükleniciye iade edilir. Sözleşmede bir garanti süresinin öngörülmüş olması halinde sosyal güvenlik kuruluşundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından teminatın yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı yükleniciye iade edilir.

Tip İdari Şartname, Sözleşme ve Standart Formlar
Madde 72 - İhalelerde bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak tip idari şartname ve sözleşme tasarısı ile standart formlar kullanılır. İdari şartname ve sözleşmelerde alıma konu mal ve hizmet alımları ile ilgili her türlü bilgi, ceza ve uyulması gereken kurallar ile tarafların fesih şartları açıkça belirtilir.

İlave veya Eksik İş Verilmesi
Madde 73 - İhtiyaç duyulması halinde birim fiyatları aynı kalmak şartı ve ödeneğinin sağlanması kaydıyla, mevcut sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere, sözleşme bedelinin maksimum %15'i kadar ek sipariş ve bu sipariş için ek teslim süresi verilebilir. Taahhüt konusunun devamına idarece gerek görülmemesi amaca yönelik bulunmaması hallerinde veya zorunlu nedenlerle, sözleşme bedelinin %15'i kadar eksik sipariş yaptırılabilir. Yukarıda sayılan ilaveli siparişler ve eksiltme için İhale Onay Merciinden olur alınması esastır.

Sözleşmenin Devri veya Sözleşmenin Feshi
Madde 74 - İhale yetkilisinin onayı olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez.
Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumlarında, sözleşmesine göre verilmiş bir ceza varsa idare bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi feshetmekte serbest olup, sözleşmenin fesh edilmesi halinde sözleşme ve ihale dökümanında yer alan ilgili hükümler uygulanır. Fesih kararı, talep sahibi ünitenin talebi ve ihalesine karar veren Onay makamının olur'u ile verilir ve yüklenicinin teminatı irad kaydedilerek karşı tarafa tebliğ edilir.

Firmalarla Olan İlişkilerde Gözetilecek Esaslar
Madde 75 - İdarenin piyasada aranılan ve güvenilen müşteri durumunu muhafaza edebilmesi için, iş ilişkilerinde firmalara gereksiz külfet yüklememek, zorluk çıkarmamak, teslim ve tesellüm işlerini süratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet vermemek esastır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Dosyalama İşlemleri
Madde 76 - İhalesine çıkılan her mal ve hizmet alımı için ayrı birer dosya açılır. Dosyalarda; alımla ilgili malzeme talep yazısı veya oluru, varsa idari ve teknik şartnameler, duyuru ile ilgili belgeler, teklif mektupları, alım komisyon tutanakları ve kararları, Yönetim Kurulu Takrir ve kararları, makam olurları, Sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgeler, varsa muayene ve tesellüm protokol ve tutanakları, ödeme emirleri, faturalar, irsaliyeler, alımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler ve yazışmalar saklanır. İşlemleri tamamlanmış dosyalar gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili alım şefliği tarafından arşive kaldırılır.

Mevcut İhaleler
Madde 77 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan mal ve hizmet alımı ihalelerinde ihale tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik ve Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 78 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 79 - Bu Yönetmelik hükümlerini İgsaş Genel Müdürü yürütür.

Tablo - 1 - İGDAŞ Yetki Devri Tablosu

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru