KiK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Kararları Arama Motoru

Kamu İhale Kurulu > Kamu İhale Mevzuatı > Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğü

Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğü

Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ve Bağlı Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

ETİ ELEKTROMETALURJİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ÜÇKÖPRÜ MADEN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne göre yapacakları mal ve hizmet alımlarında izlenecek usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt içinden ve yurt dışından yapılacak istisna kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Teşekkül : Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğünü,
Yönetim Kurulu : Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,
Genel Müdürlük veya İdare : Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
İşletme : Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğünü,
Birim : Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan üniteyi,
İhtisas Birimi : Mal ve/veya hizmet alımı işlerinin talebinde bulunan ve/veya teknik şartname, teklif alma şartnamesi ve sözleşme taslağını hazırlayan, kapsamındaki iş ve işlemler konusunda bilgi birikimine sahip uzmanlaşmış birimi,
Satın Alma Birimi : Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğünde bulunan ilgili müdürlük, müdür yardımcıları, şeflik veya memurluk düzeyindeki birimleri,
Muhasebe Birimi : Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğünde bulunan ilgili müdürlük, müdür yardımcıları, şeflik veya memurluk düzeyindeki birimleri,
Amili Mütehassıs Firma : Satın alınacak mal ve/veya hizmet alımı işinin sahip olduğu teknik özellik nedeniyle, diğer bir firmanın başka marka, model veya tipteki ürünü ve/veya hizmeti ile ikame edilmesi pratik ve/veya ekonomik olmayan veya hizmeti satan firmayı,
İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları için istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetki limitleri dahilinde makam onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri,
Teklif İsteme Mektubu : İhtiyaç konusu işlerin tanımlarının, teklif verme usul ve esaslarının belirtildiği ve bu işleri yerine getirebilecek olanların şartnamelerinde ekli olarak gönderildiği yazılı belgeyi,
İstekli : Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçiyi, hizmet sunucusunu,
Sipariş Mektubu : İhale sonucunda, işin üzerinde kaldığı istekliye gönderilen, ihale konusu işin yerine getirilmesi isteğini belirten ve gerekli bilgileri içeren yazılı belgeyi, (Dış alımlarda firma tarafından imzalanıp, kaşelenmiş sipariş mektubu ve eki olan sipariş listesi, teknik ve ticari şartnameler sözleşme yerine geçer.)
Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
Sözleşme : Mal veya hizmet alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı, (Dış alımlarda firma tarafından imzalanıp, kaşelenmiş sipariş mektubu ve eki olan sipariş listesi, teknik ve ticari şartnameler sözleşme yerine geçer.)
Satın Alma : Her türlü mal ve/veya hizmet alımlarını,
Çok Kalemli Alım : Gerek nitelik ve gerekse kullanım yeri bakımından farklı özelliklere sahip olan, ayrı ayrı ihale edilmesi sakıncalı olmamakla birlikte, bir arada teminleri teşekkül yararına olacağı öngörülerek, tek bir ihale kapsamında temin edilme yoluna gidilen birden fazla farklı mal ve/veya hizmet alımlarını,
Mal Alımı : Her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklarının bedeli karşılığında alımını,
Hizmet Alımı : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerinin, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetlerin alımını,
Tahmini Bedel : Fiyatı önceden bilinmeyen ve/veya birim fiyatı kesin belli olmayan öngörülen bedeli,
Uygun Bedel : Teklif edilen bedellerden teşekkül menfaatine uygun ve kabul edilebilir olan bedeli,
Komisyon : Başka türlü belirtilmedikçe, Satın Alma ve İhale Komisyonlarını,
Değerlendirme Ekibi : Talep eden birim ile ilgili ihtisas birimlerinden oluşan değerlendirme grubunu,
Opsiyonel İş : İhale edilen herhangi mal ve/veya hizmet alımı işinin, bu işe ait sözleşme ve şartnamelerinde, söz konusu işin toplam bedeli veya miktarının %30’unu aşmayacak şekilde yer alması ve sözleşmede öngörülen işin miktar ve kalite itibariyle yüklenici tarafından tamamlanmasından sonra veya işin devamı esnasında, teşekkülün istemesi halinde aynı işin aynı sözleşme koşulları ile fazla yaptırılabileceği, yada işin tamamlanmasından önce işin eksik yaptırılabilecek miktarını,
Mücbir Sebepler (Zorunlu haller) : Yetkili merciler tarafından belgelendirilmek kaydıyla, taraflardan birinden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olan, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olan, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş olan doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer halleri,
Teklif Verme Tarihi : Teklifin verilebileceği son gününü ve saatini,
İhale Tarihi : Tekliflerin açılacağı günü ve saati,
Sipariş Tarihi : Teşekkül yetkili organlarının ihaleyi onaylamasını müteakip düzenlenen sözleşmenin, taraflarca imza altına alındığı tarihi veya sipariş mektuplu alımlarda teşekkülün kabul tarihini,
Gün : Aksi belirtilmedikçe takvim gününü,
Satın Alma ve İhale Komisyonu : Satın Alma ve İhale işlemlerini karara bağlamak üzere oluşturulan komisyonları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale İlkeleri, İstisnalar

Satın Alma ve İhale İlkeleri
Madde 5 — Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde;
a) Şirket dışından karşılanacak her türlü mal ve/veya hizmet alımı işlerinde bu yönetmelikte belirtilen usuller ve esaslar çerçevesinde şirketi ilgilendiren diğer mevzuat ve ticari teamüllere uygun hareket edilmesi,
b) Açıklık ve rekabetin sağlanması,
c) İhtiyaçların, işin tanım ve şartnamelerinde belirtilen hususları karşılayacak nitelik ve nicelikte, öngörülen termin planına göre temin edilmesi ve ihtiyaç yerlerine zamanında ulaştırılması,
d) Mal ve/veya hizmet alımı işlerinin, işin icapları dikkate alınarak, en uygun fiyat ve şartlarla, mümkün ve faydalı olduğu oranda öncelikle iç piyasadan satın alınması,
e) Yatırım ve işletme bütçelerinde ödeneği olmayan mal ve/veya hizmet alımı işlerinin yapılmaması,
f) Satın alma usul ve esaslarının uygulanmasında, satıcının emniyet ve güven hislerinin sarsılmaması ve onlara ticari teamüller dışında külfet yüklenmemesi ve bilhassa işlemlerin süratle yürütülmesi, itibarlı bir alıcı sıfatıyla piyasada her zaman güven duyulan bir müşteri durumunun muhafazası, tesellüm ve ödeme işlemlerinin gününde yapılması,
g) Teknik şartnameler ihtisas sahibi ya da talep sahibi birim tarafından hazırlanması ve teknik şartnamelerde gerekli teknik özellikleri sağlayan uygun mal ve hizmetin alınması,
h) Şirkette yatırım konusu olan toplu alımları gerektiren aynı nitelikteki ve büyük miktardaki ihtiyaçların tamamının tek elden tedarike çıkılması yoluyla, daha az maliyetle temin edilebileceğinin tespit edilmesi halinde, satın alma birimlerinin ve Ticaret Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yapacakları; ihtiyacın özellikleri, her birinin ihtiyaç miktarları, bağlanacak siparişin miktar ve tarihleri, teslime ait yer, tarih ve miktar ve benzeri bilgileri kapsayan çalışmalar sonucunda, müşterek ihtiyacın satınalma işlemlerinin, ihtiyaç sahipleri adına yürütülmesi, satınalma sözleşmesinin uygulanmasında ortaya çıkacak tüm aksaklıkların takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemlerin, Eti Elektrometalurji A.Ş. Ticaret Müdürlüğünce yürütülmesi,
esastır.
Satın alınan mal ve/veya hizmetin satınalma şartnamesindeki özelliklere uygunluğunun kontrolü dahil, tüm tesellüm işlemlerinin, her talep sahibinin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi esastır.
İstisnalar aşağıda belirtilmiştir:
Genel ve Katma Bütçeli idareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet veya Teşebbüs ve/veya Teşekkülleri, bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya mahalli İdarelere ait kuruluşlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş ve Şirketler ile Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarına yaptırılacak iş veya satın alınacak mal veya hizmet üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü mal ve hizmet satın alımlarında, bu Yönetmeliğin ihaleye çıkılması zorunluluğuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu durumda yetki limitleri dahilinde yetkili makamın onayı alınmak kaydıyla, bu maddede belirtilen kuruluşlar ile karşılıklı olarak satış veya alım şartları belirlenir ve belirlenen yeni şartlara göre işlem gerçekleştirilir. DMO’dan yapılacak alımlarda alım kararından sonra yapılabilecek fiyat ayarlamaları için herhangi bir merciin olur veya onayı gerekmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç ve Dış Satın Alma Programlarının Hazırlanması ve Satın Alma İşlemleri

Satın Alma Programlarının Hazırlanması
Madde 6 — Satınalma programının hazırlanması ile ilgili usul ve esaslar her yıl Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğünce tespit edilerek yayımlanır. Programlar Üçköprü Maden İşletmesinde görevlendirilen birimler tarafından Ağustos ayının sonuna kadar hazırlanarak bağlı olduğu Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğünce gereği halinde revize edilerek onaylanır ve Ekim ayı sonuna kadar talep sahibine intikal ettirilir.
Programın hazırlanmasında;
a) Cari yıldan önceki iki yılın tüketim miktarı,
b) Önceki yıldan cari yıla devreden stok miktarı,
c) Cari yıl alım miktarları ve terminleri,
d) Cari yıl tüketim miktarları ve bunların yıl içindeki dağılımları,
e) Program yılına devredecek stok miktarları,
f) Program yılındaki tüketim miktarları ve bunların yıl içindeki dağılımları,
g) Program yılı sonunda devretmesi istenen stok miktarları,
h) Asgari, azami, kritik ve siparişe bağlama stok seviyeleri,
i) Sipariş partilerinin büyüklüğü ve terminleri,
j) Teşekkül birimlerinin aynı nitelikteki ihtiyaçlarının daha büyük sipariş miktarlarında tedarikine çıkılması halinde, daha az maliyetle temin edilmesinin mümkün olup olmadığı, bu ihtiyaçların satınalma işlemlerinin kimin tarafından gerçekleştirileceği hususları,
k) Eti elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğünce tespit edilecek diğer hususları,
dikkate alınır ve program yılında satın alınacak miktarlar belirlenir.
Satın alınacak miktar için ihtiyaç duyulan ödenek hesaplanır. Ödeneğin hesabında mal bedeli ve ilave olarak malın ambara teslim anına kadar yapılacak edinme giderleri de dikkate alınır.
Program yılındaki tüketim miktarlarının, son 24 ay itibariyle gerçekleşmiş birer, üçer, altışar ve/veya onikişer aylık fiili tüketim ortalamalarından büyük sapmalar göstermesi halinde, bunun nedenlerinin talep eden birim tarafından gerekçeli olarak belirtilmesi zorunludur.
Satın alma programında öngörülen toplam bedelin azami %20’si öngörülemeyen satın almalar için ilave edilerek, satınalma program ödeneği tespit edilir. Bu oranı arttırıp, eksiltmeye Genel Müdürlük yetkilidir. Onaylanan satınalma programı, yıllık iş programının bir bölümü olarak uygulamaya konulur.

Satın Alma İşlemleri
Madde 7— Satınalma ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Satın alınacak mal ve/veya hizmetin ödeneğinin olup olmadığı tespit edilerek, ödenek mevcutsa ilgili birimin talebi üzerine muhasebe birimlerince ödenek blokesi yapılır. Ödenek ihtiyaçları ilgili birimlerce muhasebe birimlerine bildirilerek gerekli ödenek öngörülür ve talep sahibi birimler ile işbirliği yapılarak talep edilir.
b) Satın alınacak mal veya hizmetin talep onayı alınarak, satınalma birimlerine intikal ettirildikten sonra satın alma işlemlerine başlanır.
c) Teşekkülde, tüm kırtasiye ve büro sarf malzemesi ile ilgili talepler, doğrudan ilgili satın alma birimlerine gönderilir. Satınalma birimleri taleplerin tasnif işlemleri ile tahsisat durumunu ve önceki alımları da dikkate alarak gerekirse revize işlemlerini yaparlar, müteakiben yetki limitlerine göre satınalma birimince onay alınarak satınalma işlemlerine başlanır.
d) Bilgi işlemle ilgili sarf malzemelerin talepleri; Teşekkül merkezinde Bilgi İşlem baş Mühendisliğine gönderilir. İlgili başmühendislikçe kontrol edildikten sonra, satınalma işlemi yetki limitlerine göre Ticaret Müdürlüğünce yapılır. Bağlı Müdürlüklerde ise ilgili Müdürlükçe talepler kabul edilir ve satın alınır.
e) Teşekkülde bilgisayar donanım ve yazılımlarıyla ilgili talepler, doğrudan Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Baş Mühendisliğine yapılır. İlgili Mühendislik talepleri, tahsisat durumunu, satınalma ve kiralama, teşekkülün avantajları, teşekkül bünyesinde standardizasyonun tesisi ve korunması, teşekkül bilgi ağının kurulması, ihtiyacın en ekonomik olarak karşılanması için gerekli ve yeterli ürün cinsi, miktarı, kalite düzeyi, son teknolojik gelişmeler ve teknolojik trend, bakım ve onarım hizmetlerinde koordinasyon ve benzeri açılardan değerlendirir. Yetki limitleri çerçevesinde gerekli olurlar alınarak satın alınmasını teminen Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğüne gönderir.

Dış Alımlar
Madde 8 — Teşekkülün satınalma veya yatırım programlarına göre dış piyasadan karşılanması gereken mal ve/veya hizmet ile her türlü patent ve kullanım hakları alımları Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğünce yürütülür.
Yurt dışından tedarik edilecek ihtiyaçlar talep sahibi birim tarafından, ihtiyacın termini de belirtilerek, satınalma veya yatırım programlarına uygun olarak bağlı oldukları Müdürlükler aracılığıyla Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü ilgili ihtisas birimlerine bildirilir.
Bu kapsamda yapılacak satınalmalarda toplanacak teklifler, Bağlı Ortaklıklar ve/veya biriminde katılımı sağlanarak veya görüşü alınarak değerlendirilir ve satınalma işlemleri satın alınan mal ve/veya hizmetin ihtiyaç sahibinin belirteceği yere teslim edilmesini sağlayacak şekilde sonuçlandırılır. Bu alımların tesellüm ve giriş işlemleri talep sahipleri tarafından yapılır.

İç Alımlar
Madde 9 — Üçköprü Maden İşletmesi Müdürlüğünün, mal ve/veya hizmet iç satınalmalarını bizzat yapmaları esastır. Ancak, teşekkülde yatırım konusu olan ve toplu alımları gerektiren aynı nitelikteki ve büyük miktarlardaki ihtiyaçlarının tamamının tek elden tedarikine çıkılmak suretiyle, daha az maliyetle satın alınabileceği tespit edilen mal ve/veya hizmetler bu yönetmeliğin 5 inci maddesinin (h) bendine göre temin edilir.
Bağlı Müdürlüklerin yakın çevreden temin edemeyecekleri veya buralardan uygun fiyatla yapamayacakları alımları, talep edilmesi halinde Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğünce yapılır.
Bu kapsamdaki ihtiyaçlar, talep sahibi birim tarafından, ihtiyaç termini de belirtilerek, satın alma programı ile birlikte, bağlı oldukları Müdürlükler vasıtasıyla Eti Elektrometalurji A.Ş. ihtisas birimlerine bildirilir.
Her iki uygulamada da yapılacak satın almalarda, talep sahipleri birimlerin de katılımı sağlanarak veya görüşü alınarak değerlendirilir ve satınalma işlemleri ihtiyaç sahibinin belirteceği yere teslim edilecek biçimde sonuçlandırılır. Bu alımların tesellüm ve giriş işlemleri, ilgili talep sahipleri tarafından yapılır.

Şartnameler
Madde 10 — İç ve dış piyasalardan temin edilecek her türlü mal ve/veya hizmet alımlarında işin özelliğine göre;
a) Teknik şartnameler,
b) Ticari şartname ve/veya teklif alma şartnamesi,
olmak üzere asgari iki tip şartname kullanılır. Şartnamelerin, düzenlendikleri konuda hiçbir boşluk bırakmayacak, yanlış anlaşılmaya sebep vermeyecek ve yoruma ihtiyaç duyulmayacak biçimde hazırlanması esastır.
Şartnameler satın alma birimlerinin koordinasyonunda, geçmiş uygulamalardan elde edilen deneyimler ve yeni gelişmeler doğrultusunda, ihtisas birimlerinin de görüşleri alınarak, ilgili ihtiyaç sahibi ve talep eden birimlerin işbirliği ile sürekli olarak güncelleştirilir.
İhaleye çıkış onayı alındıktan sonra şartnameler, ihalenin herhangi bir aşamasında ilgili birim, teknik heyet veya Satınalma ve İhale Komisyonu tarafından değiştirilemez.
Değerlendirme aşamasında şartname değişikliği ile ilgili konular firmalarla müzakere edilemez.
Satın alma birimleri, satın alınacak mal ve/veya hizmetlerle ilgili teklif isteme dosyalarına, teknik ve ticari şartnameleri ekleyerek, usullerine göre ihale dosyasını hazırlar ve ihaleye çıkılır.

Teknik Şartnameler
Madde 11— Teknik şartnameler satın alınmasına ihtiyaç duyulan mal ve/veya hizmet, ihtiyaç sahibi veya ilgili birim ile ihaleyi yürüten birim ve teklif verecek taraflar arasında hiçbir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek şekilde, tam ve açık olarak tanımlayan, gerekli teknik özellikleri içeren ve ihale dosyası içinde yer alan belgelerdir.
Teknik şartnamelerde yer alacak nitelikler, ihtiyaç sahibi ve/veya talep eden birimler ile konu uzmanı birimlerin işbirliğinde belirlenerek, gerçek ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanır ve yetki limitlerine göre ilgili makamın oluru ile uygulamaya girer.
İç ve dış piyasalardan temin edilecek malzemeler için hazırlanan teknik şartnamelerde, aşağıda belirtilen bilgilerden uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgiler yer alır;
a) İhtiyaç türü, evsafı, miktarı ve kullanım yerini belirten tanımı,
b) İhtiyacın kaliteye ilişkin verileri, Türk Standardı (TSE) veya ISO 9000 serisi ve benzeri kalite belgesi numarası ölçü ve/veya işaretleri,
c) Fiziksel, kimyasal ve benzeri teknik özellikleri, bunların tespitinde kullanılacak numunelerin alınması ve uygulanacak analiz yöntemleri,
d) İş makinesi, nakliye araçları ve benzeri ihtiyaçların işletme ve bakım-onarım giderlerinin en az olmasını sağlayacak hükümler,
e) Cezalı kabul ve ret sınırları,
f) Teknik resim, kroki, plan ve/veya imalat resimleri ve özel imalat bilgileri,
g) Amili mütehassıs firmalardan alınacak ihtiyaçlarda, katalog, seri, parça ve benzeri tanımlayıcı kod numaraları,
h) Nakliyede dikkat edilecek hususlar,
i) Tehlikeli malzeme ve sınıfı,
j) Ambalaj şekli,
k) Diğer özel hükümler.
Teknik şartnamelerde yer alacak özelliklerin (sipesifikasyonların) ihtiyacı tam ve doğru olarak tanımlayacak biçim ve miktarda belirlenmesi ve tanımların yapılması esastır.
Sahip oldukları ulusal veya uluslararası standartların belirlenmesi, veya doğrudan standardı olmamakla beraber cins, evsaf, model, tip gibi bazı karakteristik verilerin yer aldığı ihtiyaç tanımının yapılması ihtiyacın tam olarak belirtilmesinde yeterli olan satınalmalar için, normlaşmış özel teknik şartname hazırlanması zorunlu değildir.

İdari Şartname ve/veya Teklif Alma Şartnamesi
Madde 12 — Temin edilecek mal ve/veya hizmetler gibi ihtiyaçların, teknik şartnamelerinde belirtilen özellikler dahilinde temin edilebilmeleri için, düzenlenecek sözleşmelerde yer alacak ve tarafların üstlenecekleri idari, ticari, mali ve hukuki yükümlülükler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen belgelerdir.
Mevcut ticari, mali ve hukuki mevzuat doğrultusunda ve yapılan uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyimler de göz önünde tutularak ilgili ihtisas birimlerince teknik şartlar da göz önünde bulundurularak mal ve/veya hizmet alımı işinin özelliğine göre hazırlanacak olan ticari ve/veya teklif alma şartnamesinde, aşağıda belirtilen hususlardan uygun olanlar ile ihtiyaç duyulan diğer bilgiler yer alır:
a) Satın alınacak malın cinsi ve miktarı, hizmetin niteliği,
b) Uygulanacak ticari şartlar,
c) İşin veya hizmetin süresi veya malın teslim terminleri ile bu süre ve terminlere uyulmaması halinde, uygulanacak gecikme cezaları,
d) Fiyat esasları (FOB, FOT, CFR, depo teslimi, sabit, eskalasyonlu, ve benzeri),
e) Ödeme şartları,
f) Teslim yeri,
g) Aranan garantiler ve teminatlar (geçici, kat’i, avans) ve bunların hangi şartlarla iade edileceği,
h) Muayene ve tesellüm şartları,
i) Tekliflerin hangi usulde ve hangi tarihe kadar verileceği,
j) Tekliflerin açılmasında teklif sahiplerinin hazır bulunup, bulunmayacaklarının belirtilmesi,
k) Derhal teslimin, sipariş teyidini müteakip kaç gün içinde yapılması gerektiğini,
l) Teslimat kısmen veya tamamen isteğe uygun olmadığı takdirde satıcının yerine getirmesi gereken vecibeleri,
m) İhtilafların halledileceği mahkemenin yeri ve ne suretle halledileceği,
n) Hangi vergi, resim, harç ile ilan, reklam masraflarının satıcıya ait olacağı,
o) Sevk ve sigorta işleri,
p) Malın, hizmetin özelliğine göre belirtilecek sair hususlar,
r) Tekliflerin geçerlilik süresi, numune isteniyorsa bu husus ve teşekkülün ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu.
Hizmet Alımları
Madde 13 — Hizmet alımları ile ilgili tüm işlemler;
a) Merkez teşkilatlarında uygulamayı yapan, sözleşmeyi yürüten, bu işle ilgili Müdürlüklerce ve/veya diğer birimlerce,
b) Taşra teşkilatlarında ise kendilerince, yetki limitleri dahilinde ita amirlerinin belirleyeceği ilgili ihtisas birimlerinden oluşturulacak bir ekip tarafından,
yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri

Komisyonları Kuruluşu
Madde 14 — Satın alma ve ihale komisyonlarının kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiş olup, Komisyonlar tek sayıda üyeden teşekkül ettirilir. Komisyonlara ihtiyaç kadar konu uzmanı dahil edilebilir.
Teşekkül satın alma ve ihale komisyonları aşağıdaki şekilde kurulur ve karar alır.
a) Genel Müdür ve/veya Yönetim kurullarının onayına sunulacak mal ve/veya hizmet alımları için aşağıdaki şekilde komisyon kurulur:
1) Başkan: Satın almadan sorumlu ilgili Genel Müdür Yardımcısı,
2) Üye : Muhasebe Müdürü,
3) Üye: Ticaret Müdürü,
4) Üye: Hukuk Müşaviri veya Avukat,
5) Üye: Konu ile ilgili ihtisas sahibi birimin amiri.
b) Merkezlerde Genel Müdür Yardımcısının harcama yetkisi içinde kalan tüm işlerde komisyonlar, ilgili birim müdürü, ilgili birim müdürünün yokluğunda İlgili birim müdür yardımcısı ve ilgili birim amiri veya yardımcısının başkanlığında, iki elamanında iştiraki ile en az üç kişiden kurulur.
Gerekli hallerde her iki komisyona da ihtiyaç kadar konu uzmanı; komisyon üye sayısı tek sayıda kalmak koşuluyla, yetki limitleri dahilinde ilgili makamın onayı ile dahil edilebilir.
c) Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı taşra teşkilatında, yetki limitlerine göre mal ve/veya hizmet alımı için bağlı olduğu Genel Müdürlüğün Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.
d) Komisyonlar, eksiksiz olarak toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Komisyon Başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.
e) Toplantıya katılamayan asil üyelerin toplantıya katılamama sebepleri ile toplantının yapılamaması hallerinde bunun gerekçesi, komisyon karar metninde belirtilir.
f) Başkan ve üyelerin toplantıda bizzat bulunmaları esastır. Başkan ve asil üyelerin hastalık, izin, geçici görev ve benzeri gibi zorunlu nedenlerle toplantı mahallinde bulunamamaları halinde, yerlerine vekilleri aynı yetki ve sorumlulukla toplantıya katılırlar.
g) Satın Alma ve İhale Komisyonlarının sekreterya işleri, satınalma birimlerince yürütülür.

Komisyonların Görevleri
Madde 15 — Komisyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönetmeliği 14 üncü maddesine göre kurulan komisyonlar, havale edilen mal ve/veya hizmet alımlarına ait dokümanı bu Yönetmelik esasları dahilinde inceleyerek, mevcut koşullara göre değerlendirmek suretiyle; İhaleye çıkılıp çıkılmaması hususunda alacakları tavsiye kararlarını, onay merciine bir tutanakla iletirler. Onay merciinin oluru doğrultusunda onay yapılır.
b) Komisyonda görüşülecek konular bir yazı ile başkan ve üyelere toplantıdan en geç 24 saat önce gönderilir. Başkan ve üyeler bu yazı üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda tespit ettikleri hususları yazılı ve sözlü olarak Komisyona götürebilirler.
c) Alınan teklifler komisyonlarca açıldıktan sonra, doğrudan değerlendirilir veya Satınalma ve İhale Komisyonları teklifleri ile ilgili ihtisas birimlerine değerlendirmesi için gönderilir. İhtisas birimleri gerektiğinde diğer birimlerden de yardım almak suretiyle oluşturulan değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan ve imzalanan değerlendirme rapor sonuçları, Komisyonda görüşülüp, karara bağlandıktan sonra bir tutanakla onay merciinin tasvibine sunulur.BEŞİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Alınması, Teklif İsteme Usulleri ve Tekliflerin İncelenmesi

İhale Dosyası
Madde 16 — İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada aşağıda belirtilen belge ve bilgiler yer alır:
a) Satın alınacak malın veya hizmetin adı, niteliği, miktarı, kullanılacağı yer ve benzeri bilgileri kapsayan tanımı,
b) Ödeneğin nereden karşılanacağı ve miktarı,
c) Teklif almada ve ihalenin yapılmasında uyulması gereken hususlar ve ihalenin şekli,
d) Tahmini bedel,
e) Gerekiyorsa teknik şartnamesi,
f) Ticari şartnamesi,
g) Varsa özel şartnamesi,
h) Varsa sözleşme taslağı,
i) Amili mütehassıs firmadan satın alınması veya yaptırılması söz konusu olan durumlarda, talep sahibi birimce hazırlanmış gerekçeli yazı,
j) Mal teslimine ilişkin gerekçeli yazı,
k) Yetkili makamın onay yazısı,
l) Gerekiyorsa duyuruya ilişkin belgeler.

Mal ve/veya Hizmet Alımına İlişkin İhalelerin Duyurulması
Madde 17 — Duyuru yapılmasındaki ana amaç; Satıcının emniyet ve güvenini, teşekkülün menfaatleri ve ticari itibarı doğrultusunda koruyarak, işle ilgilenecek istekli adedini artırmak ve rekabet ortamını sağlamak, böylece işi en ekonomik ve şartnamesine uygun bir biçimde gerçekleştirecek yüklenicinin seçilmesini sağlamaktır. İhalelerin yeterince önceden ve amaca uygun medya araçlarıyla duyurulması esastır.
Duyurunun şekli ve hangi duyuru vasıtasıyla kaç kere yapılacağı kararda belirtilir.
Mal ve/veya hizmet alımı işlerinin verilmesine ilişkin duyuruların; nasıl ve hangi duyuru vasıtasıyla kaç kere, hangi tarihlerde yapılacağı, ihale hazırlık çalışmaları esnasında, bu madde ile yine bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince belirtilir.
Duyuru metinlerinde;
a) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Geçici teminatları,
c) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usul ile yapılacağı,
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği,
f) Yeterlilik belgesi istenecekse, yeterlilik belgesinin nasıl ve ne zaman verileceği,
g) İlan konusu ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığı, idarenin İhaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbest olduğu,
gibi hususlara yer verilir.
İlanların, ihale gününden asgari 15 gün önce yayımlanması esastır. Ancak, tahmini bedeli Teşekkül Genel Müdürünün harcama yetkisinin %50’sine kadar olan mal ve/veya hizmet alımlarında veya acil durumlarda, gerekçeleri belirtilerek yetki limitlerine göre ilgili makamın oluru alınarak bu süre 7 güne kadar indirilir.

İç ve Dış Piyasadan Tekliflerin Alınması
Madde 18 — İç ve dış piyasadan yapılacak mal ve/veya hizmet alımı işleri tutarının Genel Müdürün harcama yetkisinin %20’sini aşması halinde Resmî Gazete ve internet yoluyla duyuru yapılması esastır. Taşra teşkilatınca yapılacak iç alımlarda, gerekli hallerde mahalli gazetede veya belediyeler vasıtasıyla veya mahalli usullere göre ilan yapılabilir.
Ancak, satın alınacak mal ve/veya hizmet alımlarının belirli bir ülke, firma veya tröst tekelinde bulunması halinde veya yedek parçalar gibi işin özelliği itibariyle veya amili mütehassıs bir firmadan tedariki gerekiyorsa, ilan yapılmaksızın yalnız bundan teklif alınır ve bu husustaki mucip sebepler alım kararında belirtilir.
İhaleye çıkılmaksızın ve/veya teklif istemeksizin yapılabilecek alımlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, devlet veya teşebbüs ve/veya teşekkülleri, bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte Devlete, Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş ve Şirketler ile Üniversiteler ve Araştırma kuruluşlarına yaptırılacak, iş veya satın alınacak mal veya hizmet üretimi ve dağıtımı ile ilgili her türlü mal ve hizmet satın alımlarında, bu Yönetmeliğin ihaleye çıkılması zorunluluğuna ilişkin hükümleri uygulanmadan yetki limitleri dahilinde doğrudan alım yapılabilir.
b) Üretim faaliyetleri yönünden hayati mahiyette, iş ve can güvenliği ile olağanüstü hallerde acilen dış piyasadan tedariki zaruri olan ihtiyaç maddeleri için, yetki limitleri dikkate alınmaksızın, Teşekkülün Satın Alma ve İhale Komisyonu kararı ve Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürünün oluru ile teklif istemeden doğrudan sipariş verilebilir. Alımı yapılacak mal ve/veya hizmet Yönetim Kurulunun yetkisinde ise bilahare Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.
c) Üretim faaliyetleri yönünden hayati mahiyette, iş ve can güvenliği ile olağanüstü hallerde acilen iç piyasadan tedariki zaruri olan ihtiyaç maddeleri için, Yönetim Kurulunun Genel Müdüre verdiği yetki limitleri dikkate alınmaksızın, Teşekkülün Satın Alma ve İhale Komisyonu kararı ve Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürünün oluru ile teklif istemeden doğrudan sipariş verilebilir. Alımı yapılacak mal ve/veya hizmet Yönetim Kurulunun yetkisinde ise bilahare Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

İhale usulleri
Madde 19 — Mal ve/veya hizmet alımlarında teklif isteme, aşağıdaki usullerden biri ile yapılır:
a) Açık ihale usulü
Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Teklifler, yazılı ve gizlilik kurallarına uygun olarak verilir. Süresi içinde gelen teklifler, teklif sayısı gözetilmeksizin değerlendirilir. İsteklilerce fiyat teklifi, geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer ihale belgelerinin birlikte bir zarfa konulup, kapatılarak verilmesi zorunludur.
Teklif zarfının üzerine, isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.
Teklif mektuplarının istekli veya yetkili kişi tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla belirtilmesi gereklidir.
Teklif edilen fiyatın rakam veya yazı ile belirtilen ifadesi arasında fark var ise, yazıyla belirtilen fiyat kabul edilir. Fiyatları üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme yapılmış olan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Şartnameleri uygun bulunan isteklilerden teklif fiyatları eşit olan varsa veya teklif fiyatlarının yüksek bulunması durumunda, Komisyon ihaleye katılan tüm firmalardan ikinci bir teklif alarak ihaleyi sonuçlandırabileceği gibi açık eksiltme yoluna başvurarak da ihaleyi neticelendirir.
b) Belli İstekliler Arasında ihale usulü
Açık ihale usulüne uygun olarak yapılacak ön yeterlilik ihalesi neticesinde, yeterlik kriterleri doğrultusunda yeterli bulunan ve davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Davet edilen isteklilerin, şartnameler doğrultusunda fiyatlarını içeren teklif mektubunu, geçici teminatını ve diğer istenebilecek belgeler ile yeterlilik belgesi yerine geçen davet mektubunu da içeren ihale dokümanları, şartnamelerde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.
İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ihalesi bu usule uygun yaptırılabilir.
İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.
Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.
c) Pazarlık Usulü
Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.
Pazarlık usulüne göre ihaleler isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü veya yazılı olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Pazarlık usulü ihaleye, teminatı ve gerekli belgelerini, tespit edilen gün ve saatte komisyona ibraz etmek kaydıyla konu alanında iştigal eden kişiler ve kuruluşlar katılabilir.
Ayrıca, ihale dokümanları, firmalara duyuru yapılmak suretiyle bedel karşılığında iletilebilir. Ancak, bu husus ihaleye çıkma ön izni olurunda açıkça belirtilmelidir.
Acil durumlarda, teklif alınacak kişi ve/veya firmalar huzura çağrılarak da teklif alınabilir. Bu yola başvurulması halinde, bunun sebep ve gerekçeleri Komisyon kararında ayrı ayrı ve açık bir biçimde belirtilir.


Teklif İsteme Mektupları
Madde 20 — Teklif isteme mektupları firmalara elden verilerek, teklifler elden de toplanabilir. Bu durumda teklif isteme mektupları firma temsilcilerine imza karşılığı verilir. İç ve dış piyasalardan yapılacak alımlar için teklif isteme mektupları, günün haberleşme teknolojisine göre; telgraf, faks veya benzeri iletişim araçları ile ilgili firmalara geçilerek teklif istenilebilir.
Teklif almada "Açık İhale Usulü" esastır. Ancak işin gereğine göre teşekkül menfaatlerinin korunması amacıyla; işi isteyen birimin ve/veya ilgili ihtisas biriminin önerisi, komisyonun yazılı teklifi ve yetki limitlerine göre ilgili makam olurunun alınması kaydıyla, bunun yerine, 19 uncu maddede yer alan usullerden hangisinin uygulanacağı önceden belirlenir. Bu durumda, bunun gerekçeleri, açık olarak belirtilir.
Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnamelere uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi Komisyon huzurunda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
İhaleye katılanlar, ihaleden çekilinceye ve/veya ihale sonuçlanıncaya kadar ihale yerini terk edemezler.
İhaleye katılacakların istenen ihale belgelerini ve geçici teminatını vermiş olup olmadıkları incelenerek, şartnameye ve mevzuata göre kimlerin ihaleye katılabileceği ve kimlerin katılamayacağı tespit edilir. İhaleye katılamayacakların belgeleri ve teminatı geri verilir ve bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanağa bağlanır. Tutanaktan sonra, ihaleye katılamayacak olanlar ihale yerinden çıkarılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait arttırma veya eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler varsa, okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait artırma veya eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar.
Bundan sonra istekliler, açık artırmada en yüksek, açık eksiltmede en düşük fiyat üzerinden sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları listeye yazılarak kendilerine imza ettirilir ve ihale yerinden çıkartılır. İsteklinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirtilir.
İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.
Sözlü veya yazılı olarak son teklifler alındıktan ve son teklif uygun görüldükten sonra yetki düzeyine göre ilgili makam veya merciin onayı şartına bağlı olmak üzere ihalenin son uygun teklif sahibine yapılacağı bildirilir ve bu husus Komisyon kararına yazılarak imzalanır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki doğrudan temin limitini aşmamak şartıyla, süreklilik göstermeyen, önceden düşünülmesi mümkün olmayan, ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması üzerine, acele olarak yaptırılması gereken ve bu Yönetmelikteki diğer usuller ile ihalesi için yeterli süre bulunmayan; her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak onarımları ve bunların yedek parça alımları, doğrudan temin yoluyla, ilgili merciin oluru alınmak suretiyle yapılabilir.
Doğrudan temin ile yapılan alımlarda, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Alımlar komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı ve sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Doğrudan alımın ne suretle yapıldığı ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği, Komisyon kararında belirtilir.

Tekliflerin Açılması ve İncelenmesi
Madde 21 — Tekliflerin açılması ve incelenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Gelen teklifler muhaberat kayıt sırası dikkate alınarak yetki limitlerine göre ilgili komisyon huzurunda açılır ve teklifler paraf edilerek, tutanağa bağlanır. Tutanak ayrıca bu komisyon tarafından imzalanır. Teklif mektuplarının isteklilerin huzurunda açılması esastır.
b) Mal ve/veya hizmet alımında teklif verme süresinin bitiminden sonra, talep edilmedikçe, konusu ne olursa olsun yeni ek bilgi ve teklifin kabul edilmemesi esastır.
c) Ancak, geç gelen tekliflerin değerlendirmeye alınıp alınmamasına, esasa ilişkin olmayan ve teklif veren firmalar tarafından, teşekkül menfaatlerini zedeleyecek zaman kayıplarına sebebiyet vermeyecek bir süre içinde tamamlanabilecek; pul, imza, imza sirküleri, ticaret odası belgesi, ikametgah belgesi, imzalı şartnameler ve benzeri gibi belge ve noksanlıkların veya açıklanması gereken hususlarla ilgili belgelerin, teşekkül menfaati de göz önüne alınarak, değerlendirme aşamasında makul bir ek süre verilerek tamamlattırılması yoluna gidilip gidilmemesine, ilgili komisyonca gerekçesi belirtilerek karar verilir.
d) Firmaların yeterlilik tespitlerinde bu maddenin (c) bendinde belirtilen husus dikkate alınmaksızın ihaleye katılımın arttırılmasını teminen yeterlilik tespitine zamanında iştirak eden, fakat yeterliliğe esas teşkil etmeyecek belge veya belgeleri eksik olan firmalarda komisyon kararında gerekçeleri belirtilmek suretiyle, verilecek süre içerisinde eksik belgeleri tamamlattırılarak değerlendirmeye alınabilir.
e) Geçici teminatlar, satınalma veya ilgili birimlerce dizi pusulasına bağlanarak muhasebe birimine gönderilir.
f) Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Zarfların komisyon huzurunda açılmasından sonra ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim veya arttırma teklifleri kabul edilemez. Ancak fiyatın yüksek olduğu kanaatine varılması halinde (varsa önceki 5 yılın fiyat ortalamasına bakılır.) veya birkaç istekli tarafından aynı veya çok yakın fiyatın teklif edilmesi halinde şartnamelere uygun teklif vermiş tüm isteklilerden, ya ikinci bir kapalı zarfla indirimli teklif istenir ya da komisyonca görüşmelere ara verilmeksizin aynı anda en düşük teklif fiyatı üzerinden açık eksiltme yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Tekliflerin Değerlendirilmesi
Madde 22 — Tekliflerin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) İlgili komisyon değerlendirme çalışmalarını doğrudan yapabileceği gibi ihtisas birimleri yada birimler arası konu uzmanlarından teşkil edilecek değerlendirme ekibi vasıtasıyla yaptırılabilirler. Değerlendirme çalışmalarının komisyon dışında yaptırılması durumunda; açılan ve paraf edilen teklifler, teknik ve ticari açıdan değerlendirilmek üzere bir dizi pusulasına bağlanarak, üzerinde "Hizmete özel" yazılı bir zarf içinde, ilgili ihtisas birimine veya değerlendirme ekibine gönderilir.
b) Tekliflerin değerlendirilmesinde gizliliğe uyulması esastır.
c) Genel Müdür yardımcısının yetki limitleri dahilinde kalan işlerde değerlendirme raporu sonucu üzerinde, satınalma birimi ile ilgili ihtisas birimi arasında mutabakat sağlanmadığı takdirde konu çözümlenmek üzere yetki limitlerine bakılmaksızın Satın Alma ve İhale Komisyonuna intikal ettirilir.
d) Yurt dışından ithal edilecek her türlü mal alımları ile ilgili alım kararını müteakip yapılacak işlemleri yürüten ilgili ihtisas birimi Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü A.Ş. Ticaret Müdürlüğüdür. Ticaret Müdürlüğü bu işlemleri talep sahibi birim ve/veya diğer ilgili ihtisas birimleri ile işbirliği yaparak gerçekleştirir.
e) Satın Alma ve İhale Komisyonlarınca değerlendirme ekibine veya ihtisas birimine gönderilen teklifler, şartnamede öngörülen kıstaslar ve tekliflerde belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme aşamasında gereken hallerde, ilgili birim amirinin bilgisi dahilinde, teklif veren firmalar ile tekliflerinde yer alan tüm hususlara açıklık kazandırılması ve tekliflerin aynı baza getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan ilave bilgilerin teminine yönelik yazışmalara ve bu kapsamda yetersiz bulunan, ayrıca talep edilen ek bilgiler ve bunların gerekçelerine değerlendirme açık ve ayrıntılı bir biçimde yer verilir.
f) Hazırlanmış olan mukayeseli değerlendirme raporu, komisyonlarca incelenerek en uygun teklifi veren firmaya sipariş verilmek üzere, yetki limitlerine göre karar merciin onayına sunulur. Komisyon ve/veya değerlendirme ekibi, firmaların değerlendirmesinde en uygun teklifi veren firmanın daha önceki taahhütlerinin istenilen şart ve zamanda yerine getirilmemiş olması halini tespit etmişse (teklif anında tüm ticari ve teknik şartları kabul etmesine karşın sonradan değişiklik talep etmesi, fiyat arttırması, zamanlamaya uymaması ayıplı mal teslim etmesi ve benzeri gibi,) bir sonraki uygun teklifi veren firmanın tercih edilmesini önerebilir.
g) Değerlendirme raporlarının sonucundan raporu hazırlayanlar ve konu ile ilgili birim amirleriyle satınalma Komisyonları aynı sorumluluğu haizdir. Onay mercileri komisyon kararlarına uyup, uymamakta serbesttir. Satınalma ve İhale Komisyonu kararları, ilgili merci tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu komisyonca yeniden izlenir.
h) Çok kalemli alımlara ilişkin tekliflerin ilgili ihtisas birimleri veya ihtisas komisyonlarınca değerlendirilmesi sırasında; her bir firmanın teklifindeki ucuz kalemlerin tutarları toplamı ile genel toplamda en ucuz teklifi veren firmanın söz konusu kalemlere ait fiyat toplamları arasındaki fark, Genel Müdürün harcama yetkisinin, yurt içi ve dışı alımlarda %0,5 i (binde beşi) (bu miktar dahil) geçtiği tespit edilen durumlarda, siparişlerin en uygun fiyatı teklif eden firmalardan bölünerek tedarik edilmesi esastır. Belirtilen oranların geçilmemesi veya malzemelerin özelliği itibariyle bölünmesinde sakınca görülen hallerde öncelikle teşekkülün itibarı ve dosyanın bölünmesinden doğacak ek masraflarda göz önünde bulundurularak, firmaların tekliflerindeki ucuz kalemler arasında fiyat farkı dikkate alınmaksızın ve sipariş farkı firmalara bölünmeden, genel toplamda en ucuz teklifi veren bir tek firmadan alım kararı verilebilir veya siparişlerin uygun birim fiyatı teklif eden firmalardan bölünerek tedarik edilmesine karar verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sipariş Kararları, Muayene ve TesellümSipariş Kararları
Madde 23 — Mal ve/veya hizmet alımında yetki limitlerine göre ilgili makam tarafından Komisyon kararının onaylanmasını müteakiben, firmaların verdikleri teklifleriyle bağlı oldukları süre de dikkate alınmak kaydı ile en seri şekilde, seçilen firmaya sipariş mektubu gönderilerek, siparişin yapılması ve gerekiyorsa sözleşmenin imzalanması sağlanır.
İhale üzerinde kalan firma ile teklifi uygun bulunan ikinci teklif sahibi firmaya ait teminat mektupları muhafaza edilerek, diğer firmalara ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üzerinde kalan firma ile sözleşme imzalanması halinde, ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
Mal ve/veya hizmet alımında sipariş mektupları ve sözleşmeler; satın alınacak mal ve hizmetin özelliğine göre bunların teknik ve idari şartnamelerinde yer alan hususlar ile alım kararında yetkili makamın yazılı talimatlarını da kapsayacak biçimde düzenlenir.
Sipariş mektupları veya sözleşmede belirtilen fiyat, teslim süresi ve şartları, malın veya işin cins ve nitelikleri, ödeme şartları gibi hususlar alım kararında kabul edilmiş olan esaslara uygun olmalı ve bu esaslar çerçevesinde sipariş gerçekleştirilmelidir.

Mücbir Sebepler Neticesi Süre Uzatımı ve/veya Fiyat Değişikliği
Madde 24 — Sipariş kararı verildikten sonra, ihale konusu işin yapılması gereken sürede, mücbir sebeplerden dolayı gerçekleştirilememesi ve geçen süre zarfında, teknoloji veya dünya piyasa şartlarının değişmesi gibi nedenlerle fiyatların arttırılması veya eksiltilmesi ile işin sürelerinin uzatılması durumu gündeme geldiği takdirde;
a) İşin verilmesine esas değerlendirmeye giren tekliflerin mukayesesinde, bu söz konusu fiyat değişikliği ve/veya işin süresinin uzaması, aynı firmaya siparişin verilmesini olumsuz etkileyecek bir düzeyde değilse, veya olumsuz etkileyecek bir düzeyde olmakla beraber, en yakın rakip firmaya sipariş vermekte Teşekkül menfaati bakımından sakıncası varsa,
b) En yakın rakip firma ile temasa geçip yeniden bir anlaşma temini için söz konusu olacak zaman kaybı mahzurlu görülürse,
Satın alma birimlerince ihtiyaç sahibi birim ve ihtisas birimlerinin müşterek uygun görüşleri ve yetki limitleri dahilinde ilgili makamın onayı alınmak suretiyle, fiyat değişikliği ve/veya cezasız süre uzatımı kabul edilir.

Dış Piyasada Sipariş İşlemleri
Madde 25 — Dış piyasa siparişleri ile ilgili olarak;
a) Sipariş mektubunun tanzimi ve ilgili yerlere gönderilmesi ve gerekli izinlerin ve teşviklerin alınması,
b) Akreditifin açtırılması için gerekli müracaatların yapılması ve takibi,
c) Sevkiyatın takibi,
d) Gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli vesaikin temini ile Teşekkülün gümrük işlemlerini yürüten birimlere gönderilmesi,
e) Eti Elektrometalurji A.Ş. merkezindeki bütün giriş işlemlerinin yaptırılmasının temini ve ithali tamamlanan malların ilgili birimlere sevki,
f) Sevkiyat ve tesellümlerin takibi, sigorta işlemlerinin yürütülmesi,
ve benzeri işlemleri, Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü yapar.
Dış piyasadan satın alınan malların gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için Ticaret Müdürlüğünce temin edilen gerekli vesaikin, taşrada teşekkülün gümrük işlemlerini yürüten birimlere gönderilmesinden sonra, gümrük işlemlerinin yürürlükteki kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve diğer tüm ilgili mevzuata göre yürütülmesi ve süresi içinde tamamlanması, bu birimlerin sorumluluğundadır.

Muayene ve Tesellüm
Madde 26 — Muayene ve tesellüm; teknik ticari şartnameler ile sözleşmede belirtilen usul ve esaslara göre, ihtiyaç yada talep sahibi birim tarafından mukavelede belirtilen sürelere bağlı kalınarak en seri şekilde yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Teminat Mektupları, Ödemeler ve Avans

Teminat Mektupları
Madde 27 — Teminat mektupları aşağıda belirtilmiştir.
a) Geçici Teminat
Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla, KDV hariç teklif bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az %3 oranında geçici teminat alınır. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş geçici teminat mektupları kabul edilemez.
b) Kesin Teminat
Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteklilerden, KDV dahil ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında kesin teminat alınır. Kesin teminat mektupları süreli olarak verilir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş kesin teminat mektupları kabul edilmez.
Dış alımlarda kesin teminat mektubu kontrgarantili olmalıdır.
c) Avans Teminat Mektupları
Şartnamelerde öngörülmesi kaydıyla avans verilebilir. Avans tutarı toplam sipariş tutarının %25’ini (yüzde yirmi beş) aşamaz. Verilebilecek avansın maliyeti tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır.
İç ve dış satınalmalarda avans tutarı kadar avans teminat mektubu karşılığında avans verilebilir. Dış alımlarda avans teminat mektubu kontrgarantili olmalıdır.
Avans ödemesi ve avansın tahsili şartnamelerde ve/veya sözleşmelerde belirtilen hükümlere göre yapılır.
d) Teminatların Geri Verilmesi
Yüklenici ile teklifi uygun bulunan ikinci teklif sahibi firmaya ait geçici teminat mektupları muhafaza edilerek, diğer firmalara ait geçici teminatlar iade edilir. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanması halinde, ikinci teklif sahibine ait geçici teminat sözleşme imzalandıktan sonra hemen iade edilir.
Teminatların geri verilmesinde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi aranıp aranmayacağı hususuna şartnamelerde yer verilir.
Teminat mektuplarının süresi, iadesi ve benzeri ile ilgili esaslar şartnamelerde ve/veya sözleşmelerde belirtilen hükümlere göre yapılır.

Ödemeler
Madde 28 — Ödemeler ile ilgili işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:
a) Yurt içi siparişlerde ödemeler:
Yurt içi siparişlerde ödemeler; ihtiyaç sahibi birimin tesellümünü gösteren birinci derece imzalı belge veya yazı ile sipariş mektuplarında veya sözleşmelerinde yazılı fiyat, şartlar ve mevzuat bakımından tetkik edilerek doğru bulunduğu takdirde bunların asıl nüshalarının ödeme yazısı ile birlikte muhasebe birimine verilmesi müteakiben yapılır.
b)Yurt Dışı Siparişlerde ödemeler:
Yurt Dışı Siparişlerde ödemeler, sipariş anlaşmalarında öngörülen şartlara uygun olarak satınalma biriminin talebi üzerine muhasebe birimince yapılır.
Ödeme ile ilgili işlemlerin her safhasında satınalma birimi bilgilendirilir.
c) Hakedişli Ödemeler:
Yurt içi ve yurt dışı siparişlerde ihtisas birimi tarafından tanzim edilen hakedişlerin sipariş mektuplarında veya sözleşmelerinde yazılı teknik, idari ve mali şartlar bakımından uygun olduğuna ilişkin, kendi uzmanlık ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak üzere ilgili ihtisas sahibi birimlerin, birinin en az birinci derece imza yetkisine sahip elamanlarınca yapılacak kontrolünden sonra, ödeme yazısı ile birlikte Genel Müdürlük makam oluruna sunulması ve olur alınmasını müteakiben muhasebe birimince mali mevzuat yönünden kontrolü yapıldıktan sonra ödeme yapılır.
Ödemeyle ilgili işlemlerin her safhasında, ilgili birim bilgilendirilir.

Avans ve Ödemelerde İstisna
Madde 29 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen kuruluşlardan yapılacak mal ve/veya hizmet alımlarında da basiretli tacir gibi davranılması esastır. Ancak, koşulların getirdiği zorunluluklar dikkate alınarak, bu kuruluşlardan temini zorunlu olan mal ve/veya hizmet alımlarında geçici, kati ya da avans teminat mektubu gibi güvence talep edilmeyebilir. Bu kuruluşlar tarafından talep edilebilecek avans yada peşin ödeme miktarları zorunlu hallerde yetki düzeyine göre ilgili makamın oluru alınmak kaydıyla herhangi bir limitle sınırlandırılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Harcama Yetki Limitleri, İşleyişi ve Yasaklar

Harcama Yetki Limitleri
Madde 30 — Satınalma işlerinde her türlü mal ve/veya hizmet alımlarına ait Genel Müdür harcama yetki limiti, Teşekkülün ilgili Yönetim Kurulları tarafından bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak belirlenir. Bu harcama yetki limitine göre de diğer yönetim kademelerinin harcama yetki limitleri, aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Genel Müdür yardımcısının yetki limiti, Genel Müdürün harcama yetki limitinin 1/2’si (yarısı),
b) Genel Müdürlük makamınca onaylanmış malzeme taleplerinin nihai alım işlem ve kararlarının, yetki limitleri dahilinde, Ticaret Müdürlüğünce yürütülmesi ve neticelendirilmesini teminen, Ticaret Müdürünün harcama yetki limiti, Genel Müdürün harcama yetki limitinin 1/8’i (sekizde biri) kadardır.
İşletme ve Maden Müdürlüklerinin yetki limiti ayrı bir Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
Teşekkül Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıların, satın alma birimlerine talepte bulunmadan ve teklif istenmeksizin, yapacakları alımlarda harcama yetkileri, kendi harcama yetkilerinin binde beşi (% 0,5) kadardır.

Harcama Yetki Limitlerinin İşleyişi
Madde 31 — Harcama yetki limitlerinin işleyişi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Merkezde; Genel Müdür yardımcıları, taşra teşkilatlarında ise İşletme ve Maden Müdürleri kendi yetki limitleri içerisinde kalan işleri bir üst makama ve/veya Satın Alma İhale Komisyonuna havale etmeleri esastır.
Ancak, kendilerine ve/veya kendi yetki limitleri düzeyi ile sınırlı olmak üzere, daha alt düzeydeki yönetim kademelerine tahsis edilmiş yetki limiti dahilinde yapılacak herhangi bir işin, satın alma ve ihale komisyonlarında incelenmesini isteyebilirler.
b) Merkezde ilgili ihtisas birimleri mal ve/veya hizmet alımları işlerinde ihaleye çıkmadan önce bu işle ilgili tüm şartnameleri de hazırlayarak, yetki limitlerine göre yetkili makamdan ihaleye çıkma izni alırlar. İhale sonucu da, yine yetki limitleri dahilinde ilgili makamın onayı ile yürürlüğe konulur.
Ancak, işin asgari tutarı Genel Müdür yardımcısının harcama yetki limitinden fazla ise,; İhaleye çıkma izni ve ihale sonucu kararı öncelikle Satın Alma ve İhale Komisyonuna sunulur.
Taşra teşkilatlarının kendi yetkilerini aşan her türlü mal ve/veya hizmet alımları için ihaleye çıkmadan önce yetki limitleri dahilinde merkezlerde ilgili makamdan onay alınmasını teminen ihaleye çıkma izni ve ihale sonrası alım kararı merkezlerde ilgili ihtisas birimine gönderilir. İhale kararı, onayı müteakip yürürlüğe girer.
c) Mal ve/veya hizmet alımlarında, belirli bir yetki ile uygulamaya konan iş ile ilgili sözleşmede belirtilen oran içerisindeki opsiyonel işler hakkında, o iş ile ilgili olarak daha önce yetkili makamca onaylanmış olan sözleşme ve ekleri hükümlerine göre işlem yapılır.
d) İlgili birimler, kendi yetki limitlerini aşan ve özelliği nedeniyle tamamı bir defada verilmesi gereken herhangi bir işi, kendi yetki limitlerinde gerçekleştirmek amacıyla parçalayarak veremezler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

İhalelere Doğrudan veya Dolaylı Yollarla Katılamayacak Olanlar
Madde 32 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer Kanunlar ile bu Yönetmelik hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak Teşekkül tarafından ihalelere katılmaları yasaklanmış olanlar ise ihale yasağı süresince teşekkülde doğrudan ve dolaylı olarak açılan ihalelere katılamaz, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.
Mevcut Sözleşmenin Temdidi
Madde 33 — Mal ve hizmet alımlarına ilişkin mevcut sözleşmede temdide imkan tanıyan bir madde bulunuyorsa, tarafların karşılıklı anlaşmaları halinde mevcut sözleşme tekrar ihaleye çıkılmadan idarenin menfaati de göz önünde bulundurularak yetki limitleri doğrultusunda temdit edilebilir. Bu yetki Genel Müdür Yardımcısının altındaki kademeler için kullanılamaz. Yapılan temditlerin sayısı arka arkaya ikiyi geçemez.

Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi
Madde 34 — Şartnamesinde belirtilmek koşuluyla akaryakıt, asgari ücret, Devlet İstatistik Enstitüsü Tüketici Fiyatları Endeksi ve Bayındırlık Bakanlığı rayiç değerlerinde meydana gelen artışlardan dolayı fiyat farkı verilebilir.
Ayrıca, tolerans sınırları içinde (Tolerans sözleşme bedelinin %30’unu geçemez) kalmak şartıyla iş artışı veya eksilişi yapılabilir.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar
Madde 35 — Satın alma ve ihale konuları ile ilgili olup da bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği duyurulmuş veya ilanı yapılmış olan işler ile sözleşmesi yapılmış ve devam etmekte olan işler, ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
Madde 36 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

RESMİ GAZETE SAYISI: 25420 RESMİ GAZETE TARİHİ: 01.04.2004

 

www.kamuihalekurulu.com - KİK Kararları - KiK Kamu İhale Kurulu Karar Arama Motoru